Foclóir Parlaiminte

Dictionary of Parliamentary Terms

 

 

Eagarthóirí - Editors

Clive Leo McNeir

An Dr Éamonn Ó hÓgáin

 

 

 

© Foras na Gaeilge,  2001

 

 

 

 

Arna fhoilsiú ag - Published by:

 

Foras na Gaeilge Foras na Gaeilge

7 Cearnóg Mhuirfean 7 Merrion Square

Baile Átha Cliath 2 Dublin 2

Éire Ireland

 

 

 

 

Arna tháirgeadh ag - Produced by:

 

The European Language Initiative

PO Box 1901

Wicken

Milton Keynes

MK19  6DN

UK

 

 

 

 

Arna chur i gcló ag - Printed by:

 

Colour Books Ltd, Baile Átha Cliath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 1‑85791‑442‑2

 

 

 

 

 

 

 

 

The European Language Initiative

 

 

Eagarthóirí - Editors

 

Clive Leo McNeir

An Dr Éamonn Ó hÓgáin

 

 

An Fhoireann Táirgthe - Production Team

 

Cassandra McNeir

An Dr Éamonn Ó hÓgáin

An tOllamh Gearóid Stockman

Vivian Uíbh Eachach

 

 

 

 

Réamhrá

 

 

Tacaíocht phearsanta Airí de chuid rialtais na hÉireann agus na Breataine, an tAire Éamon Ó Cuív TD, agus an Rúnaí Stáit, an Dr. Marjorie Mowlam MP, a d’fhág go bhféadfaí an foclóir seo a fhoilsiú. Thug siad freagra dearfach ar an togra le haghaidh an tionscadail seo a chuir Tionscnamh Teanga na hEorpa (TELI) faoina mbráid, agus d’aontaigh go réidh na hacmhainní riachtanacha airgeadais a chur ar fáil ar bhonn cothrom.

 

Is ar lucht parlaiminte an dá dhlínse in Éirinn go sonrach atá an foclóir seo dírithe - na Teachtaí Dála, na Comhaltaí Tionóil, na Seanadóirí - ach táthar ag súil go bhfónfaidh sé, chomh maith, do lucht riaracháin parlaiminte, do lucht iriseoireachta parlaiminte agus do phobal na Gaeilge i gcoitinne. Timpeall agus 8,000 ceannfhocal Gaeilge agus an líon céanna ceannfhocal Béarla atá ann, chomh maith le timpeall agus 2,000 sampla d’úsáid na gceannfhocal sin.

 

Féachadh chuige go mbeadh an focalstór oiriúnach don dá dhlínse. Bailíodh idir cheannfhocail agus shamplaí ó fhoinsí gnáthúsáide an dá theanga ar leibhéil éagsúla e.g. Coiste Téarmaíochta Fhoras na Gaeilge, díospóireachtaí de chuid Thithe an Oireachtais agus Hansard, achtanna den Oireachtas, doiciméid de chuid an Aontais Eorpaigh, téarmaíocht dlí agus riaracháin sa chiall is leithne, na meáin chumarsáide agus an ghnáthchaint. Úsáideadh an Caighdeán Oifigiúil agus nósmhaireachtaí teanga a bhaineann leis an reachtaíocht agus le gnáis pharlaiminte, chomh maith le gnáis na gnáthúsáide, ó thaobh séimhithe, nathaíochta agus foirmeacha focal de.

 

Nuair a thagann sé i gceist go mbíonn roinnt bríonna leis an bhfocal céanna, tugtar samplaí den tslí a úsáidtear idir Ghaeilge agus Bhéarla chun na bríonna úd a thabhairt amach. Chomh maith leis sin, déantar cúram ar leith tríd síos ar an leibhéal foirmiúil a thabhairt mar aon le leibhéal eile a bheadh níos neamhfhoirmiúla agus dá réir sin leibhéal atá níos cóngaraí don ghnáthchaint. Faoin gcainteoir féin atá sé an leibhéal a oireann don ócáid a roghnú.

 

Tugtar leideanna gramadaí le gach ceannfhocal. I gcás na Gaeilge de, tugtar eolas gramadaí níos minice leis na samplaí sa taobh Béarla - Gaeilge ná mar a thugtar sa taobh Gaeilge - Béarla ós rud é go meastar gur mó an gá a bheidh leo ar an taobh úd. Ar ndóigh, tá na gnáthnósanna comhréire le leanúint maidir le cathain is ceart ainmneach nó ginideach a úsáid.

 

Maidir le leagan amach de, is ar mhaithe le gastacht úsáide atá na ceannfhocail leagtha amach mar atá siad, seachas iad a bheith sa ghnáthleagan amach foclóra. Ba é an cuspóir a bhí againn foilseachán a chruthú a bheadh chomh furasta a úsáid agus ab fhéidir, agus tá súil againn go mbeidh sé ina chabhair d’úsáidirí na Gaeilge i gcomhthéacsanna parlaiminteacha sna blianta fada atá romhainn.

 

 

 

Clive Leo McNeir

An Dr Éamonn Ó hÓgáin

Eagarthóirí

 

 

 

Foreword

 

 

The production of this dictionary was made possible thanks to the personal support of ministers of the Irish and British governments, Minister Éamon Ó Cuív, TD, and Secretary of State Dr Marjorie Mowlam, MP. They responded positively to the proposal for this project that was put forward by The European Language Initiative, and readily agreed to make the necessary financial resources available on an equal basis.

 

The dictionary is specifically intended for use by parliamentarians in both jurisdictions in Ireland  - Teachtaí Dála, Assembly Members, Senators – but it is hoped that it will also be invaluable to parliamentary administrators, journalists, commentators and users of Irish in general. It contains approximately 8,000 headwords in both Irish and English, plus approximately 2,000 examples of their use.

 

The suitability of the vocabulary to both jurisdictions was paramount in the preparation of the publication. Headwords and examples in normal use in various ranges in both languages were compiled from a variety of sources e.g. Foras na Gaeilge’s Terminology Committee, debates of the Houses of the Oireachtas and Hansard, acts of the Oireachtas, European Union documents, legal and administrative terminology in the widest sense, the communications media and everyday speech. The Official Standard and language practice used in legislation and in parliamentary application were followed, as was normal usage in regard to lenition, idiom and accidence.

 

Where the semantic range of a word involves a number of meanings, examples are given of appropriate use in both languages in order to illustrate those meanings. Every effort is made throughout to provide the official range of use, as well as the less formal and more everyday range. The user may then choose the range most suitable in the appropriate context.

 

Grammatical information is given with every headword. More information is given with the Irish examples in the English - Irish section than in the Irish - English, as it was considered that such information would be more useful there. Of course, normal syntactical rules are to be followed in regard to when nominative or genitive forms should be used.

 

In regard to layout, entries are presented in such a way as to assist the user in speedy use of the dictionary, rather than in the traditional lexiconic arrangement. Our aim has been to create as user-friendly a publication as possible, and we sincerely hope that it will prove to be of value in assisting users of Irish in parliamentary contexts for many years to come.

 

 

 

Clive Leo McNeir

Dr Éamonn Ó hÓgáin

Editors

 

 

 

 

Buíochas

 

 

Aithníonn Tionscnamh Teanga na hEorpa (TELI), le buíochas, an cúnamh sármhaith a thug airí, lucht parlaiminte agus státseirbhísigh de chuid rialtais na hÉireann agus na Breataine d’fhoireann an tionscadail le linn an chonartha.

 

Is mian linn ár mbuíochas a chur in iúl do Bhord na Leabhar Gaeilge as a bhflaithiúlacht agus seomraí cruinnithe a chur ar fáil le haghaidh ár gcruinnithe rialta foirne agus an obair ag dul ar aghaidh.

 

Bhí an t-ádh linn freisin tacaíocht fhoireann Fhoras na Gaeilge, an Choiste Téarmaíochta agus an Ghúim (atá uile mar chuid den Fhoras anois) a bheith againn, agus ba mhór an chabhair dúinn iad.

 

Ba le maoiniú comhfhreagrach ag rialtais na hÉireann agus na Breataine a cuireadh an buiséad ar fáil, agus aithnímid an tacaíocht sin go buíoch beannachtach.

 

 

 

 

Acknowledgements

 

 

The European Language Initiative (TELI) gratefully acknowledges the excellent assistance given to the project team by ministers, parliamentarians and civil servants of both Irish and British governments throughout the contract.

 

We wish to express our thanks to Bord na Leabhar Gaeilge for their generous hospitality in providing meeting rooms for our regular team meetings as work progressed.

 

We have also been fortunate to enjoy the support of the staff of Foras na Gaeilge, An Coiste Téarmaíochta and An Gúm (all now part of An Foras), whose contributions have been most helpful.

 

The budget for the project was provided on a matched-funding basis by the Irish and British governments, whose support we acknowledge with gratitude.

 

 

 

 

 

Noda

 

 

ainm briathartha

Ab

verbal noun

 

 

 

aidiacht

Aid

adjective

 

 

 

aidiacht

Aid

adjective

 

 

 

aidiacht gan díochlaonadh

aid gan díoch

undeclinable adjective

 

 

 

ainmfhocal

Ain

noun

 

 

 

baininscneach

Bain

feminine

 

 

 

briathar

Br

verb

 

 

 

cónasc

Cón

conjunction

 

 

 

dobhriathar

Dobh

adverb

 

 

 

firinscneach

Fir

masculine

 

 

 

ginideach uatha mar aidiacht

gu mar aid

genitive singular as adjective

 

 

 

iolra

Iol

plural

 

 

 

réimír

Réim

prefix

 

 

 

réamhfhocal

Rfh

preposition

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 díochlaonadh

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5 declension

 

 

 

Abbreviations

 

 

adjective

Adj

aidiacht

 

 

 

adverb

Adv

dobhriathar

 

 

 

conjunction

Conj

cónasc

 

 

 

noun

N

ainmfhocal

 

 

 

plural

Pl

iolra

 

 

 

prefix

Pref

réimír

 

 

 

preposition

Prep

réamhfhocal

 

 

 

verb

V

briathar