| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

abaxial a all-aiseach a
abcauline a allchálach a
abdomen s abdóman m1, bolg m1
abducens a abductach a
ability s inniúlacht f3
abiogenesis s aibithghineas m1
abiotic a aibitheach a
abnormal a mínormalach a
abnormality s mínormalacht f3
aboral a allbhéalach a
abscission s scoitheadh m (gs scoite)
abscission layer sraith f2 scoitheach
absence s neamhláithreacht f3
absorb v ionsúigh v
abundance s flúirse f4
abyss s aibhéis f2
abyssal a aibhéiseach a
acanth(o)- pref acanta(i)- pref
acanthocephalous a acantaiceifileach a
acanthocyst s acantaicist f2
acanthoid a acantóideach a
acarine s acairíneach m1
acarine a acairíneach a
acauline a neamhchálach a
acceptor s glacóir m3
accessory a cúnta a, coimhdeach a
accessory food factors biafhachtóirí mpl cúnta
accessory nerve néaróg f2 choimhdeach
acclimate v clíomaigh v
acclimation s clíomú m (gs -maithe)
acclimatization s cuibhiú m (gs -ithe)
acclimatize v cuibhigh v
accommodate v (of focus of eye) ceartaigh v
accommodation s (of focus of eye) ceartú m (gs -taithe)
acellular a éigeallach a
acelous a (= acoelous) aicéalach a
acentric a aiceintreach a
acentrous a aiceintriúil a
acephalous a aiceifileach a
acetabulum s aicéatablam m1
acetic a aicéiteach a
acetic acid aigéad m1 aicéiteach
acetic orcein oircéin f2 aicéiteach
acetyl s aicéitil f2
acetylcholine s aicéitiolcoilín m4
acetyl Co-A aicéitil f2 Co-A
acetyl coenzyme A comheinsím f2 aicéitile A
achene s aicéin f2
achlamydeous a aclamadach a
achondroplastic a acondraplaisteach a
achondroplastic dwarfism abhcacht f3 acondraplaisteach
acid s aigéad m1
acid a aigéadach a
acid-fast a aigéadobach a
acid-fast bacteria baictéir mpl aigéadobacha
acid-fast dye ruaim f2 aigéadobach
acidic a aigéadach a
acidic solution tuaslagán m1 aigéadach
acinic a aicíneach a
acinous a aicíneasach a
acinus s aicíneas m1
acoelomate a aicéalómach a
acoelous a (= acelous) aicéalach a
acoustic a éisteachta gs as a
acoustic nerve néaróg f2 éisteachta
acoustic organ ball m1 éisteachta
acquire v faigh v (vn fáil, pp faighte)
acquired characteristics tréithe fpl fáltais
acraniate s acráiniach m1
acraniate a acráiniach a
acr(o)- pref acra(i)- pref
acrocentric a acraiceintreach a
acropetal a barraimsitheach a
acrosome s acrasóm m1
ACTH (adrenocorticotrophic hormone) ACTH, hormón m1 aidréineacortacatrófach
actin s aictin f2
actin(o)- pref achtana(i)- pref
actinomorphic a achtanamorfach a
actinomycete s achtanaimícéit f2
actinopterygian s achtanaipteirigeach m1
actinopterygian a achtanaipteirigeach a
actinozoan a achtanasónach a
actinozoon s achtanasón m1
action s gníomhú m (gs -mhaithe)
action potential poitéinseal m1 gníomhaithe
activate v gníomhachtaigh v, gníomhaigh v
activated sludge sloda m4 gníomhaithe
activator s músclóir m3
active a gníomhach a
active gamete gaiméit f2 ghníomhach
active transport iompar m1 gníomhach
activity s gníomhaíocht f3
actomyosin s aictimióisin f2
Adam's apple úll m1 na scornaí
adapt v oiriúnaigh v
adaptation s oiriúnú m (gs -naithe)
adaption s oiriúnú m (gs -naithe)
adaptive a oiriúnaitheach a
adaxial a onn-aiseach a
adcauline a onnchálach a
adductor muscle matán m1 aduchtach
adenine s adainín m4
aden(o)- pref adana(i)- pref
adenosine triphosphate (ATP) trífhosfáit f2 adanaisín
ADH (antidiuretic hormone) ADH, hormón m1 antafhualach
adhesion s greamú m (gs -maithe), greamaitheach f3
adipose a saille gs as a
adipose tissue fíochán m1 saille
adjustor s coigeartóir m3
adnate a urnasctha a
adoral a onnbhéalach a
adrenal a aidréineach a
adrenal cortex coirtéis f2 aidréineach
adrenal gland faireog f2 aidréineach
adrenalin s aidréanailín m4
adrenalin a aidréanailíneach a
adrenal medulla meideall m1 aidréineach
adrenocorticotrophic a aidréineacortacatrófach a
adrenocorticotrophic hormone (ACTH) hormón m1 aidréineacortacatrófach
adventitious a aidbhinteach a
adventitious root fréamh f2 aidbhinteach
adventive a deoranta a
aecidiosorus s aeicideasóras m1
aecidiospore s aeicideaspór m1
aecidium s aeicidiam m4
aerenchyma s aereincíoma m4
aerobe s aerób m1
aerobic a aeróbach a
aerobic respiration riospráid f2 aeróbach
aestivation s samhrú m (gs -raithe)
afferent a iniomprach a
afferent branchial arteries artairí mpl brainciacha iniompracha
afterbirth s slánú m (gs -naithe)
after-ripening s iaraibiú m (gs -ithe)
agamy s agamacht f3
agar s agar m1
agent s gníomhaire m4, oibreán m1
agglomeration s ceirtleáil f3
agglutinate v gleanaigh v
agglutination s gleanúint f3 (gs -úna)
agglutinin s aglútainin f2
agrarian a arúlachta gs as a
agrarian zone crios m3 arúlachta
a-helix s (= alpha-helix) alfa-héilics m4, a -héilics m4
air s aer m1
air bladder (of seaweed) bolgán m1 aeir
air sac aershac m1
air space aerspás m1
a-ketoglutaric a (= alpha-ketoglutaric) alfa-céiteaglútarach a, ?-céiteaglútarach a
akinete s aicinéit f2
alanine s alainín m4
albinism s ailbíneachas m1
albino s ailbíneach m1
albumen s albaimin f2
alcapton s alcaptón m1
ald(o)- pref alda(i)- pref
aldolase s aldóláis f2
aldosterone s aldaistéarón m1
aleurone s aileorón m1
aleurone grains gráinní mpl aileoróin
alga s alga m4
algal a algach a
alginate s ailgionáit f2
algology s algeolaíocht f3
alien s coimhthíoch m1
alien a coimhthíoch a
alimentary a an bhia gs as a
alimentary canal conair f2 an bhia
alimentary system córas m1 an bhia
alkaloid s alcalóideach m1
allantois s allantóis f2
allele s ailléil f2
allelic a ailléileach a
allelomorphic a ailléileach a
allergy s ailléirge f4
all(o)- pref alla(i)- pref
alloheteroploid s allaiheitreaplóideach m1
alloheteroploid a allaiheitreaplóideach a
allopatric a allapatrach a
allopolyploid s allapolaplóideach m1
allopolyploid a allapolaplóideach a
all-or-none response freagairt f3 lán nó dada, freagairt f3 lán nó loic
alluvial a glárach a
alluvium s glár m1
alpha-helix s (= a -helix) alfa-héilics m4, a -héilics m4
alpha-ketoglutaric a (= a -ketoglutaric) alfa-céiteaglútarach a, a -céiteaglútarach a
alternation s uainíocht f3
alternation of generations uainíocht f3 na nginealach
alveolar a ailbheolach a
alveolers spl ailbheolaigh mpl
alveolus s ailbheolas m1
amino acid aimínaigéad m1
amino group aimínghrúpa m4
amitosis s aimotóis f2
amitotic a aimiotóiseach a
amnion s aimnín m4
amniotic a aimníneach a
amoeba s (member) aiméibe f4
amoebocyte s aiméibicít f2
amoeboid a aiméabóideach a
amorphous a éagruthach a
amphi- pref amfa(i)- pref
amphibian s amfaibiach m1
amphibian a amfaibiach a
amphidiploid s amfaidioplóideach m1
amphidiploid a amfaidioplóideach a
amphigynous a amfaigíniúil a
amphimictic a amfaimisciseach a
amphimixis s amfaimiscis f2
amphipod s amfapód m1
amphipodal a amfapódach a
ampulla s ampaill f2
amylase s amaláis f2
amyl(o)- pref amala(i)- pref
amylopectin s amalaipeictin f2
amylose s amalós m1
ana- pref ana(i)- pref
anabolic a anabalach a
anabolism s anabalacht f3
anaemia s anaemacht f3
anaerobe s anaerób m1
anaerobic a anaeróbach a
anaerobic respiration riospráid f2 anaeróbach
anaesthesia s ainéistéise f4
anaesthetic s ainéistéiseach m1
anaesthetic a ainéistéiseach a
anaesthetist s ainéistéisí m4
anal a anasach a
analogous a analógach a
analogue s analóg f2
analogy s analach f2
anal pore póir f2 anasach
analysis s anailís f2
anamnionic a anaimníneach a
anandrous a anandrach a
anaphase s anapas m4
anaphylaxis s anaifiolacsas m1
anastomosis s anastamóis f2
anastomotic a anastamóiseach a
anatomy s anatamaíocht f3
ancestor s sinsearach m1
ancestral a sinsearach a
ancestral relationship gaol m1 sinsearachta
andr(o)- pref andra(i)- pref
androecium s aindréiciam m4
androgen s andraigin f2
androgenic a andraigineach a
androspore s andraspór m1
anem(o)- pref ainéimi-, ainéimea- pref
anemophilous a ainéimifileach a
anemophily s ainéimifileacht f3
aneuploid s aineoplóideach m1
aneuploid a aineoplóideach a
angi(o)- pref anga(i)- pref
angiosperm s angaispeirm f2 (pl -eacha)
angiospermic a angaispeirmeach a
angiospermic plant planda m4 angaispeirmeach
-angium suff -(e)agán m1
anhydrase s ainhiodráis f2
aniline s anailín f2
animal s ainmhí m4 (pl -mhithe)
animal a ainmhíoch a
animal pole an pol m1 ainmhíoch
animal species speiceas m1 ainmhíoch
animal starch stáirse m4 ainmhíoch
anisogamous a aimiseagamach a
anisogamy s ainiseagamacht f3
annelid s anailid f2
annelid a anailideach a
annual s bliantóg f2
annual a bliantúil a
annual ring fáinne m4 bliantúil
annular a annalach a
annular thickening tiúchan f3 annalach
annulus s annalas m1
anoxia s anocsacht f3
antagonistic a (of environment, strain) freasúil a
antagonistic muscle pairs frithphéirí mpl matán
antenna s aintéine f4
antennal a aintéineach a
antennular a aintéiníneach a
antennule s aintéinín m4
anterior a tosaigh a
anterodorsal a aintéireadorsach a
anther s antar m1
antheridial a antairidiach a
antheridium s antairidiam m4
antherozoid s antrasóideach m1
antho- pref antó(i)- pref
anthocyanin s antóiciainin f2
anthoxanthin s antóxaintin f2
anthrop(o)- pref antrapa(i)- pref
anthropogenesis s antrapaigineas m1
anthropogenous a antrapaiginiúil a
anthropoid s antrapóideach m1
anthropoid a antrapóideach a
anti- pref anta(i)- pref
antibiotic s antaibheathach m1
antibody s antasubstaint f2
anticlinal a antachlaonasach a
anticoagulant s antaithéachtach m1
anticoagulant a antaithéachtach a
antidiuretic a antafhualach a
antidiuretic hormone (ADH) hormón m1 antafhualach
antidromic a antadromach a
antigen s antaigin f2
antigenic a antaigineach a
antipodal a antapódach a
antiseptic s antaiseipteán m1
antiseptic a antaiseipteach a
antitoxin s antatocsain f2
antrorse a tuaschas a
anura s (member) anúrach m1
anural a anúrach a
anus s anas m1
aorta s aorta m4
aortic a aortach a
aortic arch áirse f4 aortach
apetalous a éipheitealach a
aphanipterous a afanaipteireach a
aphan(o)- pref afana(i)- pref
aphid s aifid f2
aphotic a afótach a
aphotic zone crios m3 afótach
aphyllous a éaduilleach a
apical a rinn- pref
apical bud rinnbhachlóg f2
apical flower rinnbhláth m3
apical meristem rinnmhíristéama m4
aplanospore s aplanaspór m1
apo- pref apa(i)-, aip- pref
apocarpous a apacarpach a
apodous a éagosach a
apodous grub cruimh f2 éagosach
apo-enzyme s aipeinsím f2
apogamy s apagamacht f3
apomictic a apaimisciseach a
apomixix s apaimiscis f2
apothecium s apaitéiciam m4
apparatus s gaireas m1
apparatus s (= complex) coimpléasc m1
appearance s dealramh m1, cruth m3 (pl-anna)
appendage s géagán m1
appendicular a aipindiceach a
appendicular skeleton cnámharlach m1 aipindiceach
appendix s aipindic f2
appetitive a tothlaitheach a
appetitive behaviour iompraíocht f3 thothlaitheach
apple scab gearbach m1 úll
apriorism s aiprióireachas m1
apterygote a aipteireagótach a
aquatic a uiscí a
aquatic animal ainmhí m4 uiscí
aquatic plant planda m4 uiscí
aqueous a uisciúil a
aqueous humour lionn m3 uisciúil
arachnid s araicnid f2
arachnoid s aracnóideach m1
arachnoid a aracnóideach a
arc s stua m4 (pl -nna)
arch s áirse f4
archaean a aircéach a
archae(o)- pref aircé(a)-, aircéi- pref
archaeopteryx s (member) aircéipteiric f2
archaeornis s (member) aircé-ornach m1
archegonium s arcagóiniam m4
archenteron s airceintrean m1
archesporial a arcaspórach a
archesporial cell cill f2 arcaspórach
area s achar m1
area s(of brain) réigiún m1
arenicolous a gaineamhiarrthach a
arginase s arganáis f2
arginine s argainín m4
arid a tur a
aridity s tuire f4
aril s aral m1
artefact s (shaped flint, etc.) déantán m1
artefact s (microscopic preparation) gó-chruth m3 (pl-anna)
arterial a artaireach a
arterial system córas m1 artaireach
arteriole s artairín m4
artery s artaire m4
arthr(o)- pref artra(i)- pref
arthropod s artrapód m1
arthropod a artrapódach a
articulate a altach a
articulate v alt v
articulate cartilage loingeán m1 altach
articulated a alta a
articulation s altadh m (gs -ta)
artificial a saorga a
artificial insemination inseamhnú m saorga
artificial selection roghnú m saorga
ascending a éiritheach a
ascidian s ascaideach m1
asc(o)- pref asca(i)- pref
ascocarp s ascacarp m1
ascomycete s ascaimícéit f2
ascorbic a ascorbach a
ascorbic acid aigéad m1 ascorbach
ascospore s ascaspór m1
ascus s ascas m1
-ase suff -áis f2
asexual a éighnéasach a
asexual reproduction atáirgeadh m éighnéasach
aspartic a aspartach a
aspartic acid aigéad m1 aspartach
aspect s dreach m3 (npl -a gpl dreach)
assimilate v comhshamhlaigh v
assimilate v (of foodstuffs) asamhlaigh v
assimilation s comhshamhlú m (gs -laithe)
assimilation s (of foodstuffs) asamhlú m (gs -laithe)
association s comhluadar m1
association centre lárionad m1 comhluadrachta
association neuron néarón m1 comhluadrachta
associative a comhluadair gs as a; comhluadrach a
associative complex coimpléasc m1 comhluadair
associative neuron (= connector neuron) néarón m1 comhluadrach
assortment s sórtáil f3
aster s astar m1
astipulate a aistípeogach a
asymmetric a neamhshiméadrach a
atavism s athdhúchas m1
-ate suff -áit f2
athlete's foot borrphéist f2 choise
atlas s atlas m1
atmometer s atmaiméadar m1
atmosphere s atmaisféar m1
atmospheric a an atmaisféir gs as a; atmaisféarach a
atrium s aitriam m4
atrophy s seargadh m (gs -gtha)
atrophy v searg v
attached ear lobe maothán m1 cluaise greamaithe
attached lobe maothán m1 greamaithe
attachment s ceangal m1
auditory a cloisteála gs as a
auditory nerve néaróg f2 chloisteála
auditory organ orgán m1 cloisteála
auricle s cluaisín m4
auricular a cluaisíneach a
auriculo-ventricular a cluaisínmhéadailíneach a
auriculo-ventricular opening oscailt f2 chluaisínmhéadailíneach
australopithecine s astrálaipiticín m4
australopithecine a astrálaipiticíneach a
autecology s uathéiceolaíocht f3
auto- pref uath- pref
autochthonous a uatheascarthach a
autoclave s uathchlábh m1 (pl-anna)
autografting s (Hort.) uathbheangú (gs -gaithe)
autolysis s uathalú m (gs -laithe)
autonomic a uathrialach a
autonomic nerve system uathchóras m1 na néaróg
autopolyploid s uathpholaplóideach m1
autopolyploid a uathpholaplóideach a
autoradiograph s uathradagraf m1
autosome s uathshóm m1
autotomy s uatóime f4
autotroph s uatrófach m1
autotrophic a uatrófach a
autotrophism s uatrófacht f3
auxiliary a cúntach a
auxiliary cell cill f2 chúntach
auxin s áicsin f2
available a infhaighte a
available nutrient cothaitheach m1 infhaighte
available water uisce m4 infhaighte
avian a éanúil a
awn s colg m1
axial a aiseach a
axial flower bláth m3 aiseach
axial skeleton cnámharlach m1 aiseach
axil s ascaill f2
axillary a ascailleach a
axillary bud bachlóg f2 ascailleach
axis s ais f2 (pl -eanna)
axon s acsón m1
azoic a asóch a
 

B

Barr

bacillary a bachaillíneach a
bacillus s (member) bachaillín m4
backbone s cnámh f2 droma
backcross s aischrosáil f3
backcross v aischrosáil v (pres -álann vn aischrosáil pp -te)
bacteria spl baictéir mpl
bacterial a baictéarach a, (na m)baictéar gpl as a
bacterial culture saothrúchán m1 baictéar; saothrán m1 baictéar
bacterial strains spl tréithchineálacha mpl baictéaracha
bactericidal a baictéaraicídeach a
bacteri(o)- pref baictéara(i)- pref
bacteriology s baictéareolaíocht f3
bacteriolysis s baictéaralú m (gs -laithe)
bacteriophage s baictéarafagach m1
bacteriostatic a baictéarastatach a
bacterium s baictéar m1
balance s cothromaíocht f3
balanced diet aiste f4 chothromaithe bia
balance of nature cothromaíocht f3 an dúlra
ball-and-socket joint alt m1 úll agus cuas
barb s bairb f2 (pl -eanna)
barbule s bairbín m4
bark s coirt f2
barrier s bac m1
basal a bonn- pref, bunaidh gs as a
basal area bonnachar m1
basal cover bonnbhrat m1
basal disc (= base disc) bonndiosca m4
basal ganglia bonnghainglíní mpl
basal metabolism meitibileacht f3 bhunaidh
base s bun m1 (pl -anna)
base disc (= basal disc) bonndiosca m4
base exchange capacity cumas m1 malartaithe bunanna
base pair péire m4 bunaidh
base saturation sáithiúchán m1 buin
basi- pref (= baso-) basa(i)- pref
basic a bunata a
basic dyes ruamanna fpl bunata
basic solution tuaslagán m1 bunata
basidi(o)- pref baisidea-, baisidi- pref
basidiomycete s baisidimícéit f2
basidiopore s baisideafór m1
basidiosphore s baisideaspór m1
basidium s baisidiam m4
basiopod s basapód m1
basiopod a basapódach a
basipetal a bunaimsitheach a
baso- pref (= basi-) basa(i)- pref
basophilic a basaifileach a
bast s basta m4
bastard wing eiteoigín m4
bathypelagic a bataipeiligeach a
bathypelagic zone crios m3 bataipeiligeach
B-complex s B-choimpléasc m1
bedrock s buncharraig f2 (pl-eacha)
behaviour s iompraíocht f3
behavioural a iompraíochta gs as a
behavioural adaptation oiriúnú m iompraíochta
belt s crios m3 (pl -anna)
belt transect traslíne f4 chriosach
beneficial a tairbheach a
benthic a beantach a
benthon s beantón m1
benthos s beantós m1
berry s caor f2
beta-pleated a (= ß-pleated) béata-phléatach a, ß-phléatach a
bi- pref dé- pref
biceps s bícéips f2
biconvex a dédhronnach a
biconvex lens lionsa m4 dédhronnach
biscuspid a déchuspach a
biscuspid valve comhla f4 dhéchuspach
biennial s débhliantóg f2
biennial a débhliantúil a
bifacial a déghnúiseach a
biflagellate a délascnaideach a
bilateral a déthaobhach a
bilateralism s déthaobhachas m1
bilaterally symmetrical siméadrach a go déthaobhach
bilateral symmetry siméadracht f3 dhéthaobhach
bile s domlas m1
bile acid aigéad m1 domlais
bile duct ducht m3 an domlais
bili- pref bilea-, bili- pref
bilirubin s bilearúibin f2
biliverdin s biliveirdin f2
bilocular a délocalach a
binary fission déscoilteadh m (gs -te)
binocular vision amharc m1 déshúileach
binomial a déthéarmach a
binomial nomenclature ainmníocht f3 dhéthéarmach
binucleate a dénúicléatach a
binucleate cell cill f2 dhénúicléatach
bio- pref bith-,(before t) bi(o)- pref
bio-assay s bithmheasúnacht f3
bioblast s bithbhlast m4
biocenosis s bithchéanóis f2
biochemical a bithcheimiceach a
biochemical path conair f2 bhithcheimiceach
biochemistry s bithcheimic f2
bioclimatology s bithchlíomeolaíocht f3
biocycle s bitriall m3
biodegradable a in-bhithdhíghrádaithe a F: in-bhithmhillte a
biodiversity s bithéagsúlacht f3
biogenesis s bithghineas m1
biogeochemical a bithgheoiceimiceach a
biogeochemical cycle timthriall m3 bithgheoiceimiceach
biogeographical a bithgheografach a
bio-indicators spl biotáscáirí mpl
biological a bitheolaíoch a
biological control srianadh m bitheolaíoch
biological magnification méadú m bitheolaíoch
biological oxygen demand (BOD) éileamh m1 bitheolaíoch ar ocsaigin
biology s bitheolaíocht f3
bioluminescence s bithlonracht f3
biomass s bithmhais f2
biome s bithóm m1 (pl -óim)
biometric a bithmhéadrach a
biometrics s bithmheádracht f3
biometry s bithmhéadracht f3
bionomics s bithnomaíocht f3
biophysics s bithfhisic f2
biosciences spl na heolaíochtaí fpl bitheacha
biosensor s bithbhraiteoir m3
biosphere s bithsféar m1
biota s biothra m4
biotechnology s biteicneolaíocht f3
biotic a bitheach a
biotic factors tosca fpl bitheacha
biotin s bitin f2
biotope s biotóp m1
biotype s bitíopa m4
bipinnate a déchleiteach a
bipolar a dépholach a
biramous a déchraobhach a
biramous appendage géagán m1 déchraobhach
birth s breith f2 (pl -eanna)
birth control breithrialú m (gs -laithe)
bisexual s déghbéasach m1
bisexual a déghnéasach a
bivalve s débhlaoscach m1
bivalve a débhlaoscach a
bladder s lamhnán m1
bladderworm s péist f2 lamhnánach
blade s lann f2
blanket bog bratphortach m1
blastema s blaistéama m4
blast(o)- pref blasta(i)- pref
blastocoele s blastaicéal m1
blastocyst s blastaicist f2
blastoderm s blastaideirm f2 (pl -eacha)
blastodisc s blastaidiosca m4
blastomere s blastaimír f2
blastopore s blastapór m1
blastospore s blastaspór m1
blastula s blastúl m1
blight s duchan f3
blind spot caochspota m4
blood s fuil f3 (gs fola)
blood cell fuilchill f2, cill f2 fola
blood clot téachtán m1 fola
blood clotting fuiltéachtadh m (gs -chta)
blood clotting agent oibreán m1 téachta fola
blood corpuscle coirpín m4 fola, fuilchoirpín m4
blood film sceo m4 fola
blood flukes pucháin mpl na fola
blood group fuilghrúpa m4
blood plasma plasma m4 fola
blood platelets pláitíní mpl fola
blood pressure brú m4 fola
blood serum séiream m1 fola
blood sinus fuilchuas m1
blood smear smearadh m fola
blood sugar siúcra m4 fola
blood typing tíopáil f3 fola
blood vessel fuileadán m1
blubber s blonag f2
blue-green algae algaí mpl gormghlasa
blue mould (= green mould) múscán m1 gorm
body s (human, animal etc.) colainn f2, corp m1
body cavity cuas m1 coirp
bog s portach m1
bolus s bólas m1
bond s nasc m1
bone s cnámh f2
bone cell cnámhchill f2
bordered a liopach a
bordered pits logaill mpl liopacha
boreal a bóireach a
boring animal ainmhí m4 tolltach
botany s luibheolaíocht f3
boulder clay cré f4 bholláin
bowel s inne m4
Bowman's capsule capsúl m1 Bowman
brachia spl braic m (gpl brac)
brachial a bracach a
brachiation s bracaíl f2
brachiopod s bracapód m1
brachiopod a bracapódach a
brachium s brac m1
brachydactylous a bracadachtalach a
brachydactyly s bracadachtaile f4
bract s bracht m3 (pl-anna)
bracteole s brachtín m4
brain s inchinn f2
brainstem s stoc m1 na hinchinne
branch s craobh f2 (pl -acha)
branched a craobhach a
branched system córas m1 craobhach
branch gap craobh-bhearna f4
branchia s braincia f4
branchial a brainciach a
branchial cleft scoilt f2 bhrainciach
branchial mechanism meicníocht f3 bhrainciach
branchial respiration riospráid f2 bhrainciach
bread mould múscán m1 aráin
break down v (decompose) dianscaoil v
break down v (of food) bris anuas v
breastbone s cnámh f2 an uchta
breathe v análaigh v, tarraing anáil v
breathing apparatus gaireas m1 análúcháin
breathing system córas m1 análaithe
breed s pór m1 (pl -tha)
breed v póraigh v
bristle s guaire m4
bronchi(o)- pref broincea-, broinci- pref
bronchiconstriction s broinceachrapadh m1 (gs -tha)
bronchidilation s broincileathadh m (gs -leata)
bronchiole s broincín m4
bronch(o)- pref bronca(i)- pref
bronchoscope s broncascóp m1
bronchus s broncas m1
brooding patch paiste m4 goir
brown algae algaí mpl donna
brown earth ithir f5 dhonn
bryophyte s brífít f2
buccal a béal- pref
buccal cavity béalchuas m1
buccal membrane béalseicin f2
bud s bachlóg f2
bud v bachlaigh v
budding s bachlú m (gs -laithe)
buffer s maolán m1
buffer a maolánach a
buffer v maolánaigh v
buffered a maolánaithe a
bulb s bleib f2 (pl -eanna)
bulbil s bleibín m4
bulla s bulla m4
bundle s beart m1
bundle sheath beart-truaill f2
burrowing animal ainmhí m4 uachasach
bush fruit toradh m1 toir
buttress s taca m4
buttress root (= prop root, stilt root, strut root) fréamh f2 thaca
butyric a butaireach a

Barr

C

caducous a titimeach a
caecum s caochán m1
caen(o)- pref (= cen{o}-) caena(i)- pref
caespitose a tortógach a
calcareous a cailcreach a
calcareousness s cailcreacht f3
calcerous soil ithir f5 chailcreach
calci- pref cailc- pref
calcicole a cailciarrthach a
calcicole plant planda m4 cailciarrthach
calciferol s cailciféaról m1
calcifuge a cailctheifeach a
calcifuge plant planda m4 cailctheifeach
calcium s cailciam m4
calcium phosphate fosfáit f2 chailciam
calculus s calcalas m1
callose s callós m1
callus s callas m1
calorie s calra m4
calyptra s calaptra m4
calyx s cailís f2
cambium s caimbiam m4
Cambrian a Caimbriach a
camouflage s duaithníocht f3
camouflage v duaithnigh v
canal s canáil f3
canaliculus s canáilín m4
cancer s ailse f4
canid s cainid f2
canine s cainíneach m1
canine tooth starrfhiacail f2
canopy s ceannbhrat m1
capacity s cumas m1
cap cell cill f2 chaidhpe
capillary s ribeadán m1
capillary a ribeadach a, ribeach a
capillary water uisce m4 ribeach
capitate a cloigneach a
capitulum s cloigneach m1
capsule s capsúl m1
carapace s carapás m1
carb(o)- pref carba(i)- pref
carbohydrate s carbaihiodráit f2
carbolic a carbólach a
carbolic acid aigéad m1 carbólach
carbon s carbon m1
carbon cycle timthriall m3 carbónach, timthriall m3 carbóin
carbon dating (= radiocarbon dating) dátú m carbóin
carbon dioxide dé-ocsaíd f2 charbóin
carbon tetrachloride teitreaclóiríd f2 charbóin
carbonic a carbónach a
carbonic acid aigéad m4 carbónach
carbonic anhydrase ainhiodráis f2 charbónach
carboniferous a carbónmhar a
carboxy- pref carbocsa(i)- pref
carboxylase s carbocsaláis f2
carboxyl group carbocsailghrúpa m4
carboxylic a carbocsaileach a
carboxypeptidase s carbocsaipeiptíodáis f2
carcase s conablach m1
carcin(o)- pref carcana(i)- pref
carcinogen s carcanaigin f2
carcinoma s carcanóma m4
card s cárta m4
cardiac a cairdiach a
cardiac muscle matán m1 cairdiach
cardinal a cairdinéalta a
cardinal blood sinus fuilchuas m1 cairdinéalta
cardinal vein féith f2 chairdinéalta
care s cúram m1
carina s cairíne f4
carnassial a carnasach a
carnivore s (member) carnabhóir m3
carnivore s (carnivorous animal) feoiliteoir m3
carnivorous a feoiliteach a
carotene s caraitéin f2
carotid a caratach a
carotid artery artaire m4 caratach
carpal a carpach a
carpal bones cnámha fpl carpacha
carpel s cairpéal m1
carp(o)- pref carpa(i)- pref
carpogonium s carpagóiniam m4
carpopod s carpapód m1
carpopod a carpapódach a
carpospore s carpaspór m1
carpus s carpas m1
carr s carr m4 (pl -anna)
cartilage s loingeán m1
caruncle s carancail f2
caryopsis s carapsach m1
caryopsis a carapsach a
casein s cáiséin f2
Casparian strip stiall f2 Caspary
caste s ceast m4 (pl-anna)
cata- pref cata(i)- pref
catabolism s (= katabolism) catabalacht f3
catalase s cataláis f2
catalyse v catalaigh v
catalysis s catalú m (gs -laithe)
catalytic a catalaíoch a
catarrhine s catairíneach m1
catarrhine a catairíneach a
catchment basin dobharcheantar m1
caterpillar s bolb m1
cation s caitian m1
cation exchange capacity cumas m1 malartaithe caitian
catkin s caitín m4
caudal a an eirebaill gs as a, eireaballach a
caudal artery artaire m4 an eireabaill
caudal vein féith f2 an eireabaill
cauline a cálach a
cavity s cuas m1 (npl -a), cuasán m1
cell s cill f2 (npl cealla gpl ceall)
cell division cilldeighilt f2
cell inclusion cill-ionclúid f2
cell membrane cillscannán m1
cell respiration cillriospráid f2
cell sap cillsú m4
cell storage cilltaisceadh m (gs -cthe)
cell theory teoiric f2 na gceall
cellular a ceallach a
cellulase s ceallaláis f2
cellulose s ceallalós m1
cell ultrastructure miondéanmhas m1 cille
cell wall cillbhalla m4
cementine s suimintín m4
cen(o)- pref (= caen{o}-) caena(i)- pref
cenozoic a caenasóch a
censer mechanism spréfhearas m1, fearas m1 spréite
centipede s céadchosach m1
central axis ais f2 láir
central nervous system lárchóras m1 na néaróg
centre s (place) lárionad m1
centrifugation s lártheifneoiriú m (gs -rithe)
centriole s ceintrín m4
centr(o)- pref ceintrea-, ceintri- pref
centromere s ceintrimír f2
centrosome s ceintreasóm m1
centrosphere s ceintrisféar m1
centrum s ceintream m1
cephalin s ceifilin f2
cephalization s ceifiliú m (gs -lithe)
cephal(o)- pref ceifilea-, ceifili- pref
cephalochord s ceifileacordach m1
cephalochord a ceifileacordach a
cephalon s ceifilean m1
cephalopod s ceifileapód m1
cephalopod a ceifileapódach a
cercaria s cearcáiriach m1
cereal s (plant) gránach m1
cereal a gránach a
cerebellar a ceirbríneach a
cerebellum s ceirbrín m4
cerebral a ceirbreach a
cerebral cortex coirtéis f2 cheirbreach
cerebral hemisphere leathsféar m1 ceirbreach
cerebr(o)- pref ceirbrea-, ceirbri- pref
cerebrospinal a ceirbrispíonach a
cerebrospinal fluid sreabhán m1 ceirbrispíonach
cerebrum s ceirbream m1
cervical a ceirbheacsach a
cervix s ceirbheacs m4 (pl-aí)
cestode s ceastóid f2
cestode a ceastóideach a
-chaete suff -caet m1
chain s slabhra m4
chalaza s calasa m4
chalk s cailc f2 (pl -eanna)
chanterelle s cantarnaid f2
characteristic s tréith f2 (pl -e)
characteristic species sainspeiceas m1
charged amino acids aimínaigéid mpl luchtaithe
cheek cell cill f2 leicinn
chela s crág f2
chelating a crágach a
chelating agent oibreán m1 crágach
cheliped s crágchos f2
chemical s ceimiceán m1
chemical a ceimiceach a
chemical reaction imoibriú m ceimiceach
chemical structure struchtúr m1 ceimiceach
chem(o)- pref ceimea-, ceimi-, ceam- pref
chemoautotrophic a ceamuatrófach a
chemoreceptor s ceimeaghabhadóir m3
chemosynthetic a ceimisintéiseach a
chemotaxis s ceimealuadar m1
chemotherapy s ceimiteiripe f4
chemotrophic a ceimeatrófach a
chemotropism s ceimeatrópacht f3
chew v cogain v (pres cognaíonn pp coganta vn cogaint)
chewing the cud ag cogaint na círe
chiasma s ciasma m4
chimera s ciméara m4
chitin s citin f2
chlamydospore s clamadaspór m1
chloragogen a clóragógach a
chloragogen cells cealla fpl clóragógacha
chlorenchyma s clóireincíoma m4
chlorine s clóirín m4
chlor(o)- pref clóra(i)-, clóir- pref
chlorophycean a clóraifíceach a
chlorophyll s clóraifill f2
chlorophyte s clóraifít f2
chloroplast s clóraplast m4 (pl -aí)
chlorosis s clóróis f2
chlorotic a clóróiseach a
chol- pref (= chole-, cholo-) cola(i)- pref
chole- pref (= chol-, cholo-) cola(i)- pref
cholecystokinin s colaicisticinn f2
cholera s calar m1
cholesterol s colaistéaról m1
choline s coilín m4
cholinergic a coilínéirgeach a
cholinesterase s coilíneistearáis f2
cholo- pref (= chol-, cholo-) cola(i)- pref
chordate s cordach m1
chordate a cordach a
chorion s cóirín m4
choroid s córóideach m1
choroid a córóideach a
chorological a cóireolaíoch a
chorology s cóireolaíocht f3
christogenesis s críostghineas m1
chromatid s crómaitid f2
chromatin s crómaitin f2
chromat(o)- pref crómata(i)- pref
chromatography s crómatagrafaíocht f3
chromatophore s crómatafór m1
chrom(o)- pref cróma(i)- pref
chromocentre s crómalár m1
chromomere s crómaimír f2
chromonema s crómainéime f4
chromophore s crómafór m1
chromoplast s crómaplast m4 (pl -aí)
chromoprotein s crómaprótéin f2
chromosomal a crómasómach a
chromosome s crómasóm m1
chromosome map léarscáil f2 chrómasómach, mapa m4 crómasómach
chronology s croineolaíocht f3
chrysalid s (= chrysalis) crisilid f2
chrysalis s (= chrysalid) crisilid f2
chyme s cíoma m4
chymotripsin s cíomaitripsin f2
ciliary a fabhránach a
ciliary body corp m1 fabhránach
ciliate s fabhránach m1
ciliated a fabhránach a
ciliated cell cill f2 fhabhránach
cilium s fabhrán m1
circadian rhythms rithimí fpl laethúla
circinate a bachallach a
circulation s (Anat.) imshruthú m (gs -thaithe)
circulation s (Meteor.) cúrsaíocht f3
circulation of the blood imshruthú m na fola
circulatory system córas m1 imshruthaithe
circum- pref im-, ti(o)m- pref
circumnutation s tiomghabháil f3
circumpharyngeal a imfharaingeach a
cisterna s cisteirne f4
cistron s ciostrón m1
citric a citreach a
citric acid aigéad m1 citreach
citrulline s citrillín m4
citrus s citreas m1
citrus fruit toradh m1 citris
cladode s cladóid f2
Clarke's fluid sreabhán m1 Clarke
clasper s claspaire m4
class s rang m3 (pl-anna)
clavicle s clabhacal m1
clay s cré f4 (pl-anna)
cleavage s scoilteadh m (gs -te)
cleavage nucleus scoiltnúicléas m1
cleft s scoilt f2 (pl -eanna)
cleist(o)- pref cléistea-, cléisti- pref
cleistocarp s cléisteacarp m1
cleistogamy s cléisteagamacht f3
climate s aeráid f2
climatic a clíomach a
climatology s clíomeolaíocht f3
climax s forchéim f2 (pl -eanna)
climax vegetation fásra m4 forchéime
clinal a claonasach a
cline s claonas m1
clinic s clinic m4
clinostrat s claonastat m1
clitellum s cliteal m1
clitoris s brillín m4
cloaca s clóáca m4
cloacal a clóácach a
clone s clón m1
clone v clónáil v
cloning s clónáil f3
closed community cumann m1 dúnta
clot s téachtán m1
clot v téacht v (pp -a)
clotting s téachtadh m (gs -chta)
clotting mechanism meicníocht f3 téachta
club moss garbhógach f2
coagulant s téachtach m1
coagulate v téacht v (pp -a)
cobalamin s cóbalaimin f4
coccidiosis s coiciodóis f2
cocc(o)- pref coca(i)- pref
coccoid s cocóideach m1
coccus s cocas m1
coccyx s gimide m4
cochlea s cochla m4
cocoon s cocún m1
code s cód m1
cod-liver oil ola f4 ae troisc
codominance s comhcheannas m1
coefficient s comhéifeacht f3
coefficient of association comhéifeacht f3 chomhluadair
coelacanth s céalacant m1
coelacanthini spl céalacaintíní mpl
coelenterate s céileantráit f2
coelenteron s céileintrean m1
coeliac a céiliach a
coel(o)- pref céala(i)- pref
coelom s céalóm m1
coelomate a céalómach a
coencyte s céanaicít f2
coen(o)- pref céana(i)- pref
coenobium s céanóibiam m4
coenospecies s céanaispeiceas m1
coenzyme s comheinsím
cohesion s comhghreamú m (gs -maithe), comhghreamaitheacht f3
cohesion theory teoiric f2 an chomhghreamaithe
cohort s cohórt m1
colchicine s coilcicín m4
cold-blooded animal ainmhí m4 fuarfhuilteach
cole(o)- pref coiléa-, coiléi- pref
coleoptera spl coiléipteirí fpl
coleoptile s coiléiptíl f2
coleorhiza s coiléirís f2
collagen s collaigin f2
collarbone s dealrachán m1
collecting tubule fidín m4 bailiúcháin
collenchyma s coilleincíoma m4
colloid s collóideach m1
colon s drólann f2
colonial a coilíneach a
colonial animal ainmhí m4 coilíneach
colonization s coilíniú m (gs -ithe)
colonize v coilínigh v
coloration s dathú m (gs -thaithe)
colour s dath m3 (pl -anna)
colour-blind a dathdhall a
colour blindness dathdhaille f4
columella s colúinín m4
columella auris colúinín m4 na cluaise
columnar a colúnach a
columnar phalloid fallóideach m1 colúnach
commensal a comhthíosach a
commensalism s comhthíosachas m1
common a (general) coiteann a
common a (frequent) coitianta a
common ancestor sinsearach m1 coiteann
common newt earc m1 sléibhe
communication s cumarsáid f2
community s cumann m1
community complex coimpléasc m1 cumainn
companion cell cill f2 choimhdeachta
comparative study staidéar m1 comparáideach
compartment s (of heart) urrann f2
compensation s cúiteamh m1
compensation point pointe m4 cúitimh
competition s iomaíocht f3, coimhlint f2
competitive a iomaíocht a
competitive inhibitor coscaire m4 iomaíoch
competitive inter-relationships idirghaolta mpl comórtais
competitor s iomaitheoir m3
complementary configuration cumraíocht f3 chomhlántach
complex s coimpléasc m1
complex a coimpléascach a
complexity s (of organism) aimpléiseacht f3
complicated a (of organism) aimpléiseach a
composition s comhdhéanamh m1
composition s (Ch) comhshuíomh m1
compound s (Ch) comhdhúil f2 (npl -e gpl -dhúl)
compound a comh- pref, comhshuite a
compound eye comhshúil f2
compound structure comhstruchtúr m1
compound umbel umbal m1 comhshuite
conceive v coimpir v (pres -príonn pp-peartha vn-peart)
concentration gradient grádán m1 tiúchana
conceptacle s coimpreán m1
conception s coimpeart f (gs -tha pl -thaí), giniúint f3
conchologist s coinceolaí m4
conchology s coinceolaíocht f3
condenser s comhdhlúthadán m1
condition v (adapt, modify) riochtaigh v
conditioned reflex athfhilleadh m riochtaithe
conduction s seoladh m (gs -lta)
conduplicate a dúblach a
cone s (Arb.) buaircín m4
cone s (Anat.) cón m1
cone cell cónchill f2
congenital defect éalang f2 ó bhroinn
conidi(o)- pref coinidea-, coinidi- pref
conidiophore s coinideafór m1
conidium s coinidiam m4
conifer s buaircíneach m1
conifer a buaircíneach a
conjugant s comhchuingeán m1
conjugate v comhchuingigh v
conjugation s comhchuing f2 (pl - eacha), comhchuingiú m (gs -ithe)
conjugation tube feadán m1 comhchuingeach
conjunctiva s (of eyes) toinn f2 (na súile)
conjunctival a toinníteach a
conjunctivitis s toinníteas m1
connector neuron (= associative neuron) néarón m1 comhluadrach
consanguinity s gaol m1 fola
consciousness s (awareness) comhfhiosacht f3
consociation s cuibhreannacht f3
constancy s (of environment) buaine f4
constitutive enzyme einsím f2 chomhdhéantúis
consumer s tomhaltóir m3
consumer a tomhaltach a
contact insecticide feithidicíd f2 tadhaill
contaminated a fabhtach a
contamination s fabhtú m (gs -taithe)
continuity s leanúnachas m1
continuum s contanam m1
contour feathers cleití mpl crutha
contraception s frithghiniúint f3 (gs -ghiniúna)
contraceptive s frithghiniúnach m1
contractile a crapthach a
contractile root fréamh f2 chrapthach
contractile vacuole folúisín m4 crapthach
contractility s crapthacht f3
control s srianadh m (gs -nta)
conversion s comhshó m4, F: athrú m (gs -raithe)
conversion factor fachtóir m3 comhshóch
convert v comhshóigh v (pres -shónn pp -shóite vn-shó) F: athraith v
converter s comhshóiteoir m3
convolute a comhchasta a
cooperative inter-relationships idirghaolta mpl comhoibrithe
coordination s comhordú m (gs -daithe)
copepod s cópapód m1
copepod a cópapódach a
coppice s roschoill f2 (pl -te)
copulate v (of animals) cúpláil v (pres -álann pp -áilte vn cúpláil)
coracoid s coracóideach m1
coracoid a coracóideach a
coral s (deposit) coiréal m1
coral s (animal) coiréalach m1
coralline s coiréalach m1
cord s corda m4, téad f2
cork s corc m1
corm s cormán m1
cornea s coirne f4
cornification s cornúchán m1
cornify v cornaigh v
corolla s coróinín m4
coronary vessel soitheach m1 corónach
corpuscle s coirpín m4
corrasion s scráibchaitheamh m1
correct v ceartaigh v
correction s ceartú m (gs -taithe)
correction of longsight ceartú m fadradhairc
correction of shortsight ceartú m gearr-radhairc
correlate v comhghaolaigh v
corrosion s cnaí m4
cortex s coirtéis f2
cortical a coirteach a
cortical a (of cortex) coirtéiseach a
cortico- pref cortaca(i)- pref
corticolous a cortacólach a
corticosterone s cortacaistéarón m1
cortisone s cortasón m1
corymb s coirím f2
cotyledon s cotailéadón m1
coughing s casachtach f2 (gs -taí)
counselling s comhairleoireacht f3, comhairliú m (gs -ithe)
course s cúrsa m4
course of blood flow cúrsa m4 imshruthú na fola
courtship s suirí f4
cousin marriage pósadh m garghaolta
cover s (of vegetation) brat m1, moing f2
cover slip clúidghloine f4, cumhadghloine f4
covert s (Orn.) clúdach m1
Cowper's gland faireog f2 Cowper
coxa s cocsa m4
cramp s crampa m4
cranial a cráiniach a
cranial nerves néaróga fpl cráiniacha
cranium s cráiniam m4
creatine s créitín m4
creatures spl ainmhithe mpl
cremaster s creimeastar m1
crest s cíor f2, círín m4
cretaceous a cailceach a
cretin s creitin f2
cretinism s creitineacht f3
crista s criosta m4
crocus corm cormán m1 cróch
crop s (Bot.) barr m1 (pl -a)
crop s (Anat.) prócar m1
cross s crosáil f3
cross v crosáil v (pres -álann pp -áilte vn crosáil)
cross pref cros- pref
cross-breed v crosphóraigh v
cross-fertilization s crostoirchiú m (gs -chithe)
crossing-over s (Genet.) crosmhalartú m (gs -taithe)
crossing-over of chromosomes crosmhalartú m crómasóm
cross-pollination s crosphailniú m (gs -ithe)
cross-section s trasghearradh m (gs -rrtha)
crown s (of tooth) coróin f5 (gs corónach pl corónacha)
crown rot ceannlobhadh m (gs -ofa)
crumb structure brusdéanmhas m1
crustacean s crústach m1
crustacean a crústach a
crustaceous a crústach a
cryptic a duaithne a, gódhealrach a
cryptic coloration dathú m duaithne
cryptic colours dathanna mpl duaithne
cryptic species speiceas m1 duaithne
cryptozoic a cripteasóch a
cryptozoic fauna fána m4 cripteasóch, fauna m4 cripteasóch
crystalline a criostalach a
crystalline cone cón m1 criostalach
crystalline lens lionsa m4 criostalach
cuboidal a ciúbóidiúil a
cud s cíor f2
cultigen s cultaigin f2
culture s (process) saothrúchán m1
culture s (product) saothrán m1
culture v saothraigh v
culture medium meán m1 saothrúcháin
culture techniques teicníochtaí fpl saothrúcháin
cup fungus cuachfhungas m1
cushion s cúisín m4
cuticle s cúitineach m1
cuticular a cúitineach a
cuticular lens lionsa m4 cúitineach
cutin s cúitin f2
cutting s gearrthóg f2
Cuvier duct ducht m3 Cuvier
Cuverian blood sinus fuilchuas m1 Cuvier
cycle s timthriall m3 (pl -ta)
cylindrical a sorcóireach a
cylindrical body corp m1 sorcóireach
cyme s címe m4
cyst s cist f2
cyst- pref (= cysti-, cysto-) cistea-, cisti- pref
cysteine s cistéin f2
cysti- pref (= cyst-, cysto-) cistea-, cisti- pref
cysticercus s cisticeirceas m1
cystine s cistín m4
cysto- pref (= cyst-, cysti-) cistea-, cisti- pref
cystocarp s cisteacarp m1
cystolith s cistilit f2
-cyte suff -cít f2
cyt(o)- pref cítea-, cíti- pref
cytochrome s cíteacróm m1
cytology s cíteolaíocht f3
cytoplasm s cíteaplasma m4
cytosine s cíotóisín m4
cytoskeleton s cítichreatlach m1
cytosol s cíteasol m1
 

D

Barr

dactylopod s dachtalapód m1
dactylopod a dachtalapódach a
dark a dubh a
dark phase dúphas m4
dark reactions imoibrithe mpl dorchadais
dart sac dartsac m1
Darwin s Darwin m4
Darwinian a Darwineach a
Darwinian theory teoiric f2 Darwin
Darwinism s Darwineachas m1
dating s dátú m (gs -taithe)
daughter cells mac-chealla fpl
de- pref dí- pref
deaminase s dí-aimíonáis f2
deamination s dí-aimíniú m (gs -nithe), dí-aimíniúchán m1
decarboxylase s dícharbocsaláis f2
deciduous a (of tree) duillsilteach a
deciduous a lomach a
deciduous tooth (= milk tooth) fiacail f2 diúil, dúilfhiacail f2
decompose v dianscaoil v
decomposer s dianscaoilteoir m3
decomposition s dianscaoileadh m (gs -lte)
defect s éalang f2
defence s cosaint f3
defence mechanism meicníocht f3 chosanta
deficiency s easpa f4, easpach f3, díothacht f3
deficiency disease galar m1 easpa
deficit s easnamh m1
degenerate v meathlaigh v
degeneration s meathlú m (gs -laithe), meathlúchán m1
degradability s díghrádaitheacht f3
degradable a indíghrádaithe a
dehiscent a oscailteach a
dehydration s díhiodráitiú m (gs -ithe), díhiodráitiúchán m1
dehydrogenase s dihidrigionáis f2
deme s déim f2 (pl -eanna)
demersal a grinnill gs as a
demersal fish iasc m1 grinnill
demonstration taispeánadh m (gs -nta)
demonstration of deficiency taispeánadh m easpachta, taispeánadh m díothachta
denaturation s dínádúrúchán m1
denature v dínádúraigh v
dendrite s deindrít f2
dendrochronology s deindreacroineolaíocht f3
dendron s deandrón m1
denitrification s dínítriú m (gs -rithe), dínítriúchán m1
denitrifying bacteria baictéir mpl dhínítriúcháin
density s dlús m l
dental a déadach a
dental formula foirmle f4 dhéadach
dentine s déidín m4
dentition s déadeagar m1
deoxidation s dí-ocsaídiú m (gs -dithe)
deoxidize v dí-ocsaídigh v
deoxygenate v dí-oscaiginigh v
deoxygenated a dí-oscaiginithe a
deoxyribonucleic a dí-ocsairibeanúicléasach a
deoxyribonucleic acid (DNA) aigéad m1 dí-ocsairibeanúicléasach
deoxyribose s dí-ocsairiobós m1
depict v léirigh v
deplasmolysis s díphlasmalú m (gs -laithe)
dermis s deirm f2 (pl -meacha)
descendant s sliochtach m1
destarch v dístáirsigh v
determine v cinn v
determination s cinneadh m (gs -nnte)
detoxication s díthocsú m (gs -saithe)
detritus s dramh m1
development s forbairt f3 (gs -artha)
Devonian a Deavónach a
dextral a deisil gs as a
dextral adv deiseal adv
dextrin s deislin f2
dextrorse a deaschas a
dextrose s deaslós m1
di- pref dé- pref
diabetes s diaibéiteas m1
diabetic a diaibéiteach a
diadelphous a dé-aideilfeach a
diageotropism s diaigeotrópacht f3
diagram s léaráid f2
dialysis s scagdhealú m (gs -laithe)
diapause s sealstad m4 (pl -anna)
diaphragm s (Anat.) scairt f2
diaphragm s (Ch.) scannán m1
diastase s diastáis f2
diastole s diastól m1
diatom s diatóm m1
dicarboxylic a décharbocsaileach a
dichasium s déchaisiam m4
dich(o)- pref dicea-, dici- pref
dichogamy s diceagamacht f3
dichotomous a diceatómach a
dichotomy s diceatóime f4
dicotyledon s déchotailéadón m1
dicotyledonous a déchotailéadónach a
diet s (food, sustenance) cothú m (gs -thaithe)
diet s (prescribed course, allowance) aiste f4 bia f4; on a diet ar aiste bia
dietary requirements riachtanais mpl chothaithe
differentiate v difreáil v (pres -álann pp -áilte vn difreáil)
differentiation s difreáil f3
diffuse v idirleath v (pp -leata)
diffusion s idirleathadh m (gs -ta)
digestion s díleá m (gs -ite)
digestive a díleách a
digestive cavity cuas m1 díleách
digestive gland faireog f2 dhíleách
digestive juice súlach m1 díleách
digestive system (an) córas m1 díleá
digit s (Anat.) méar f2
digital extensors sínteoirí mpl na ladhracha
digitigrade a méarshiúlach a
diglyceride s déghlicríd f2
dihybrid s déhibrid f2
dihybrid a déhibrideach a
dihybrid cross crosáil f3 dhéhibrideach
dihydroxyacetone s déhiodrocsaicéatón m1
dimer s démhéir f2
dimorphism s démhorfacht f3
dinosaur s dineasár m1
dinucleotide s dénúicléitíd f2
dioecious a dé-éiciach a
dioxide s dé-ocsaíd f2
diphosphoglyceric a défhosfaiglicreach a
diphosphoglyceric acid aigéad m1 défhosfaiglicreach
dipl(o)- pref diplea, dipli- pref
diploblastic a dipleablastach a
diploid s dioplóideach m1
diploid a dioplóideach a
diploid number uimhir f5 dhioplóideach
diploidy s dioplóideacht f3
dipteron s dipteireach m1
dipterous a dipteireach a
direct flight muscle dírmhatán m1 eitilte
direct relationship gaol m1 díreach
dis- pref dí- pref
disaccharide s déshiúicríd f2
disc floret bláthóg f2 dhioscach
discontinuity s neamhleanúnachas m1
discontinuity layer ciseal m1 neamhleanúnachais
disease s galar m1
disinfect v dífhabhtaigh v
disinfectant s dífhabhtán m1
disperse v scaip v (pp -the)
dispose (of) v diúscair v (pres -craíonn, vn -t, pp -artha)
dissect v diosc v
dissecting microscope micreascóp m1 diosctha
dissection s dioscadh m (gs -ctha)
dissimilar twins cúpla m4 éagsúil
dissolve v tuaslaig v (pres -lagann pp -lagtha vn -lagadh)
distal a aimhneasach a
distil v driog (pp -tha)
distilled water uisce m4 driogtha
distribution s dáileadh m (gs -lte)
diurnal a laethúil a
diversification s éagsúlú m (gs -laithe)
diversify v éagsúlaigh v
diversity s éagsúlacht f3
division s (group) roinn f2 (pl ranna)
division s (fission) deighilt f2
dizygotic a déshiogótach a
dizygotic twins (= fraternal twins) cúpla m4 déshiogótach
DNA (deoxyribonucleic acid) DNA, aigéad m1 dí-ocsairibeanúicléasach
DNA replication macasamhlú m DNA
dominance s ceannas m1
dominant a ceannasach a
dominant factor fachtóir m3 ceannasach
dominant gene géin f2 cheannasach
dominant trait tréith f2 cheannasach
donor s deontóir m3
dormancy s suanacht f3
dormant a suanach a
dormant gene géin f2 shuanach
dorsal a droma gs as a
dorsal aorta aorta m4 droma
dorsal fin eite f4 an droma
dorsal root ganglion fréamhghainglín m4 droma
dorsal nerve tube néarfheadán m1 droma
double a dúbailte a
double v dúbail v (pres dúblaíonn vn dúbailt)
double circulation imshruthú m dúbailte
double fertilization toirchiú m dúbailte
double-helix model samhail f3 an héilics dhúbailte
down s caithir f2 (gs -thre)
drift s (Biol.) fánaíocht f3
drift s (of snow) ráth m3
drift v síob v (pp -tha)
drop root fréamh f2 ligthe
droplet infection ionfhabhtú m braoiníneach
drumlin s droimnín m4
drupe s drúp m1
drupel s (= drupelet) drúipín m4
drupelet s (= drupel) drúipín m4
druse s drús m1 (pl -anna)
dry rot críonlobhadh m (gs -lofa)
duct s ducht m3 (pl -anna)
ductless a éaduchtach a, gan ducht a
duodenum s dúidéineam m1
dwarf s abhac m1
dwarf a abhcach a
dwarfism s abhcacht f3
dwarf peas piseanna fpl abhcacha
dye s ruaim f2 (pl ruamanna)
dysentery s dinnireacht f3
 

Barr

E

ear s cluas f2
ear bone cnámh f2 cluaise
eardrum tiompán m1 na cluaise
earlobe s maothán m1 cluaise
ear muscles matáin mpl na gcluas
ear ossicle cnámhóg f2 cluaise
earth s ithir f5 (gs ithreach)
earthworm s cuiteog f2
ecad s éicead m1
ecdysis s eicdís f2
echinoderm s eicínideirm f2 (pl -meacha)
echinodermous a eicínideirmeach a
echinoid s eicíonóideach m1
echinoid a eicíonóideach a
eco- pref éicea-, éici- pref
ecocline s éiceachlaonas m1
E. coli (Eschericia coli) E. coli, Eschericia coli
ecology s éiceolaíocht f3
ecological a éiceolaíoch a
ecological optimum optamam m1 éiceolaíoch
ecospecies s éicispeiceas m1
ecosystem s éiceachóras m1
ecotone s éiceatón m1
ecotype s éicitíopa m4
ect(o)- pref eictea-, eicti- pref
ectogenetic a eictiginiteach a
ectoparasite s eicteaparaisít f2
ectoplasm s eicteaplasma m4
ectotrophic a eicteatrófach a
edaphic a éidifeach a, ithreach gs as a
edaphic climax forchéim f2 éidifeach; forchéim f2 ithreach
edaphic factors tosca fpl éidifeacha; tosca fpl ithreach
edaphon s éideafón m1
effective a éifeachtúil a
effective environment timpeallacht f3 éifeachtúil
effector s éifeachtóir m3
efferent a eisiomprach a
efferent branchial arteries artairí mpl brainciacha eisiompracha
efficient a éifeachtach a
egest v eislig v (pp -ligthe vn -ligean)
egg s ubh f2 (pl uibheacha)
egg apparatus ubhchoimpléasc m1
egg cell ubhchill f2
egg-laying activities gníomhaíochtaí fpl ubhbhreithe
egg sac ubhshac m1
eggshell s blaosc f2 uibhe
ejaculate v sead v (vn -adh pp -ta)
ejaculation s seadadh m (gs seadta)
elaborated food material ábhar m1 bia monaraithe
elastin s laistin f2
elater s éileatóir m3
elbow s uillinn f2 (pl -eacha)
elbow joint alt m1 uillinne
Eldon card cárta m4 Eldon
electr(o)- pref leictrea-, leictri- pref
electrolyte s leictrilít f2
electron s leictreon m1
electron micrograph leictreonmicreagraf m1, micreagraf m1 leictreonach
electron microscope micreascóp m1 leictreonach
electron transfer aistriú m leictreon
electron transmitting enzymes leictreon-trésheoltach
electron transport chain slabhra m4 iompair leictreon
electrotropism s leictreatrópacht f3
element s (Ch.) dúil f2 (gpl dúl)
elevator muscle matán m1 ardaithe
eluvial layer ciseal m1 láiste
emboîtement s cuimseachas m1
embryo s suth m3 (pl -anna)
embryo cells cealla fpl suthacha
embryo leaf suthdhuille m4
embryology s sutheolaíocht f3
embryo plant suthphlanda m4
embryo sac suthshac m1
emigrant s eisimirceach m1
emigration s eisimirce f4
emulsify v eibligh v
emulsion s eibleacht f3
enamel s cruan m1
encephalization s einceifiliú m (gs -lithe)
encephalon s einceifilean m1
encyst v cistigh v
encysted a cistithe a
endemic a eindéimeach a
endergonic a ineargónach a
endo- pref in-, ion- pref
endocardium s ionchairdiam m4
endocrine a inchríneach a, hormónach a
endocrine gland faireog f2 inchríneach, faireog f2 hormónach
endocrine system córas m1 inchríneach
endodermis s indeirm f2
endolymph s inlimfe f4
endometrium s inmheitriam m4
endoparasite s ionpharaisít f2
endoplasm s ionphlasma m4
endoplasmic a ionphlasmach a
endoplasmic reticulum líontán m1 ionphlasmach
endopterygote a inipteireagótach a
endorphin s ionoirfin f2
endoskeleton s ionchnámharlach m1
endosperm s inspeirm f2 (pl -meacha)
endospore s ionspór m1
endothelial a intéiliach a
endothelium s intéiliam m4
endotoxim s iontocsain f2
endotrophic a iontrófach a
endplate s earrphláta m4
end products (of digestion) táirgí mpl deiridh (an díleá)
-ene suff -éin f2
energetics s fuinneamhaic f2, ineirgeitic f2
energy s fuinneamh m1
energy flow sreabhadh m fuinnimh
energy-liberating a fuinneamhscaoilteach a
enolase s éanóláis f2
enteric a eintreach a
enteritis s eintríteas m1
enter(o)- pref eintrea-, eintri- pref
enterokinase s eintricionáis f2
enteron s eintrean m1
enterozoic a eintreasóch a
enterozoic protozoan prótasón m1 eintreasóch
entomology s feithideolaíocht f3
entrails s ionathar m1
entry s (of substances into cells) iondul m3
environment s timpeallacht f3
environmental variation éagsúlacht f3 ó thimpeallacht
enzyme s einsím f2
enzyme activity gníomhaíocht f3 einsímeach
enzyme amylase amaláis f2 einsíme
enzyme catalysed pathway conair f2 einsímchatalaithe
enzyme substrate einsímshubstráit f2
enzymic a einsímeach a
enzymic reactions imoibrithe mpl einsímeacha
eocene a eoicéineach a
ephemeral a breacshaolach a
epi- pref eipea-, eipi- pref
epiblast s eipeablast m4
epicarp s eipeacarp m1
epicotyl s eipeacotail f2
epidemic s eipidéim f2
epidemic a eipidéimeach a
epidermal a eipideirmeach a
epidermis s eipideirm f2
epididymis s eipididimis f2
epigamic a suiríochta gs as a
epigamic colours dathanna mpl suiríochta
epigeal a eipigéach a
epigenesis s eipigineas m1
epiglottis s eipeaglotas m1
epigynous a eipigíniúil a
epimysium s eipimísiam m4
epinastic a eipeanastach a
epinasty s eipeanastacht f3
epipetalous a eipipeitealach a
epiphyte s eipifít f2
epithelial a eipitéiliach a
epithelium s eipitéiliam m4
epizoic a eipeasóch a
epizoite s eipeasóit f2
equator of spindle meánchiorcal m1 na fearsaide
equilibrium s cothromaíocht f3
equine s eachaí m4
equine a eachaí a
equipment s trealamh m1
erect a ceartseasmhach a
erectile tissue fíochán m1 ardúcháin
erection s adharc f2
erepsin s eiripsin f2
ergastic a eirgisteach a
ergot s eargót m1
erode v creim v
erosion s creimeadh m (gs -mthe)
erythrocyte s eiritricít f2
escape s éalaíoch m1
esker s eiscir f5 (gs eascrach pl eascracha)
esterase s eistearáis f2
estuarine a inbhearach a
ether s éitear m1
etherize v éitearaigh v
ethno- pref eitnea-, eitni- pref
ethnobiology s eitnibhitheolaíocht f3
ethnography s eitneagrafaíocht f3
ethnology s eitneolaíocht f3
ethology s eiteolaíocht f3
etiolate v eitialaigh v
etiolation s eitialacht f3
eu- pref eo- pref
eucaryotic a eocaratach a
eulittoral zone réigiún m1 fíorchladachúil
euphotic a eofótach a
euphotic zone crios m3 eofótach
euploid s eoplóideach m1
euploid a eoplóideach a
euryhaline a eorahalach a
eurythermic a (= eurythermous) leathanteasach a
eurythermous a (= eurythermic) leathanteasach a
eustachian a eostach a
eustachian tube feadán m1 eostach
eutrophic a eotrófach a
evaginate v eisfhaighnigh v
evergreen a síorghlas a
evolution s éabhlóid f2
evolutionary track líne f4 éabhlóide
exacting a dianiarrthach a
exchange s malairt f2, malartú m (gs -taithe)
excite v flosc v
excrete v eisfhear v
excretion s eisfhearadh m (gs -rtha)
exergonic a eiseargónach a
exhale v easanálaigh v
exine s eisín m4
existence s beithsine f4
exo- pref eisea-, eisi- pref
exobiology s eisibhitheolaíocht f3
exocarp s eiseacarp m1
exodermis s eisideirm f2
exo-enzyme s eiseinsím f2
exopterygote a eisipteireagótach a
exo-skeleton s eiseachnámharlach m1
exotic a andúchasach a
exotic plant planda m4 andúchasach
exotoxin s eiseatocsain f2
experiment s turgnamh m1
expiration s eispioráid f2
exposure s nochtadh m (gs -ta)
exposure s (Meteor.) oscailteacht f3
exstipulate a eistípeogach a
extensor s sínteoir m3
extensor muscle matán m1 sínteach
external a seachtrach a
external auditory canal canáil f3 sheachtrach chloisteála
external ear (= outer ear) cluas f2 sheachtrach
external fertilization toirchiú m seachtrach
external gills geolbhaigh mpl sheachtracha
external secretion astál m1
exteroceptor s asghabhdóir m3
extracellular a eachtarcheallach a
extract v (of juices, etc.) úsc v (pp úsctha)
extraction s (of juices, etc.) úscadh m (gs -ctha)
extreme high-water spring tide ardtaoide f4 lán rabharta
extrorse a eachtarchas a
eye s (Anat.) (Hort.) súil f2 (pl -e gpl súl)
eyeball s meall m1 (súile)
eye blink caochadaíl f2 súile
eyebrow s mala f4
eyelash s fabhra m4
eyelid s mogall m1 (súile)
eye muscle matán m1 súile

Barr

F

facies s dealracht f3
factor s fachtóir m3, toisc f2 (pl tosca)
FAD (flavin adenine dinucleotide) dénúicléitíd f2 adainín flaivine, DAF
faecal a faecach a
faeces s faecas m1
fallopian a fallópach a
fallopian tube feadán m1 fallópach
false fruit bréagthoradh m1
family s fine f4
far-sightedness s fadradharc m1
fasciation s faisciú m (gs -ithe), faisciúcháin m1, faisceacht f3
fascicular a birtíneach a
fat s saill f2 (pl -te)
fat-soluble vitamin vitimín m4 sailltuaslagtha
fatty a sailleach a
fatty acid aigéad m1 sailleach
fauna s fána m4, fauna m4
faunistic a ainmhíoch a
faunistic element eilimint f2 ainmhíoch
feather s cleite m4
feedback s aischothú m (gs -thaithe)
feeding s beathú m (gs -thaithe)
feline s féilíneach m1
feline a féilíneach a
female s baineannach m1
female a baineann a
femoral artery artaire m4 an fhéimir
femur s (= thigh bone) féimear m1
fen s eanach m1
fen peat móin f3 eanaigh
feral a fia- pref, fia a
ferment s coipeoir m3
ferment v coip v
fermentation s coipeadh m (gs -pthe)
fermented a coipthe a
fern s raithneach f2
ferritin s feiritin f2
fertility s torthúlacht f3
fertility transition trasdul m3 torthúlachta
fertilization s toirchiú m (gs -chithe)
fertilize v toirchigh v
fertilized a toirchithe a
fibre s snáithín m4
fibre cell snáthchill f2
fibril s fibril f2
fibrillar a fibrileach a
fibrin s fibrin f2
fibrinogen s fibrinigin f2
fibr(o)- pref fibrea-, fibri- pref
fibroblast s fibreablast m4
fibrous a snáithíneach a
fibrous cartilage snáthloingeán m1
fibrous root fréamh f2 shnáithíneach
fibrous root system fréamhra m4 snáithíneach
fibula s fiobúl m1
fidelity s dílseacht f3
field s (of vision) réimse m4
field, in the (outside of laboratory) allamuigh adv
field capacity sástoilleadh m an ghoirt
field centre lárionad m1 allamuigh
field equipment trealamh m1 allamuigh
field identification sainaithint f2 allamuigh
field laboratory saotharlann f2 allamuigh
field layer gortchiseal m1
field of view réimse m4 radhairc
field study staidéar m1 allamuigh
field techniques (of soil) teicníochtaí fpl saothair allamuigh
fieldwork s saothar m1 allamuigh
filament s filiméad m1
filariasis s fioláiriáis f2
filaria worms péisteanna fpl fioláireacha
film of lipoprotein (= membrane of lipoprotein) scannán m1 lipeapróiteach
filter feeder scagbheathóir m3
filter feeding scagbheathú m (gs -thaithe)
fin s eite f4
final consumer tomhaltóir m3 deiridh
first order consumer tomhaltóir m3 céadoird
fish s iasc m1 (gs & npl éisc)
fish louse míol m1 éisc
fish soluble ábhar m1 intuaslagtha éisc
fission s eamhnú m (gs -mhnaithe), scoilteadh m (gs -te)
fissure s scoilt f2
fitness s (suitability) oiriúnacht f3
fitness s (soundness) folláine f3
fix v feistigh v
fix v (Ch.) fosaigh v
fixation s fosúchán m1
fixed joint alt m1 daingean
flaccid a neamhtheann a
flaccid cell cill f2 neamhtheann
flagellate s lascnaid f2
flagellate a lascnaideach a
flame cell cill f2 bhladhmach
flapping flight greadeitilt f2
flat body corp m1 plánach
flat cells cealla fpl plánacha
flatworm s (Platyhelminthes) leithphéist f2 (pl -eanna)
flavin adenine dinucleotide (FAD) dénúicléitíd f2 adainín flaivine, DAF
flavin adenine mononucleotide (FMN) monanúicléitíd f2 adainín flaivine, MAF
flavone s flavón m1
flavour s blas m1 (pl -anna)
flea s dreancaid f2
flexor s crapthóir m3
flexor muscle matán m1 crapthach
flight s eitilt f2
flight feather cleite m4 eitilte
flocculate v gruthaigh v
floccule s gruth m3 (pl -anna)
flock s ealbha f4
flock s (of birds) ealta f4
flock v (of birds) ealtaigh v
flocking s (of birds) ealtú m (gs -taithe)
flood plain tuilemhá f4 (pl -nna)
flora s flóra m4, flora
floral a bláthach a
floral diagram bláthléaráid f2, léaráid f2 bhláthach
floral formula foirmle f4 bhláthach
floristic a bláthúil a, plandúil a
floristic element eilimint f2 phlandúil
floret s bláthóg f2
flori- pref flóra(i)- pref
florigen s flóraigin f2
flow s sreabhadh m (gs -eafa)
flower s bláth m3 (pl -anna)
flower-bearing stem bláthghas m1
flowering plants plandaí mpl bláthanna
flower parts bláthchodanna fpl
fluctuation s iomlaoid f2
fluid s sreabhán m1
fluke s puchán m1
fluorescence s fluaraiseacht f3
fluorescent a fluaraiseach a
fly s cuil f2 (pl -eanna)
FMN (flavin adenine mononucleotide) monanúicléitíd f2 adainín flaivine, MAF
focal a fócasach a
foetus s féatas m1
folic a fólach a
folic acid aigéad m1 fólach
follicle s falacail f2
follicle-stimulating hormone (FSH) hormón m1 falacailspreagthach
fontanelle s tobar m1 baithise
food s bia m4
food chain biashlabhra m4
food composition comhshuíomh m1 bia
food grains gráin mpl bhia
food niche nideog f2 bhia
food poisoning nimhiú m bia
food preservation leasú m bia
food storage stóráil f3 bhia
food test tástáil f3 ar bhia
food web bia-eangach f2
foramen s bréifin f2 (gs bréifne pl bréifní)
foraminiferous a foraiminiféarach a
forced inspiration dianinspioráid f2
forearm sf4 (pl -theacha)
fore-brain s tuilinchinn f2
forelimb s géag f2 thosaigh
forerunner of heterogamy réamheiseamláir f2 heitreagamachta
forest s foraois f2 (pl -eacha)
form s foirm f2 (pl -eacha), cruth m3 (pl -anna)
form v foirmigh v
formation s foirmíocht f3, foirmiú m (gs -mithe)
formula s foirmle f4
fossil s iontaise f4
fossil a iontaiseach a
fossilized a iontaisithe a
fossilized remains iarsmaí mpl iontaisithe
fossil remains iarsmaí mpl iontaiseacha
fossorial animal ainmhí m4 tochaltach
four-chambered heart croí m4 ceithre urrann
four-legged a ceathairchosach a
fovea s foibhé f4 (pl -anna)
fragment s blogh f3 (pl -anna)
fraternal twins (= dizygotic twins) cúpla m4 déshiogótach
free ear lobe (hereditary trait) maothán m1 cluaise scaoilte
free-living a saorbheathach a
free water saoruisce m4
frequency s minicíocht f3
frequent a minic a
freshwater s fionnuisce m4
freshwater pond linn f2 fionnuisce
frog s frog m1 (pl -anna)
frog spawn glóthach f2 fhroig, sceathrach f2 fhroig
frond s fronn m1
frontal bone tulchnámh f2
frontal lobe maothán m1 tosaigh
frostbite sm4 seaca
fructose s fruchtós m1
fructose-6-phosphate s fruchtós-6-fosfáit f2
fruit s toradh m1 (pl -rthaí)
fruit fly cuil f2 torthaí
frustule s frustal m1
FSH (follicle-stimulating hormone) hormón m1 falacailspreagthach, FSH
fucoxanthin s fúcaxaintin f2
fucoid s fúcóideach m1
fucoid a fúcóideach a
fumarase s fúmaráis f2
fumaric a fúmarach a
fumaro- pref fúmara(i)- pref
function s feidhm f2 (pl -eanna)
fundamental a bunúsach a
fungal disease (= fungus disease) galar m1 fungasach
fungicide s fungaicíd f2
fungus s fungas m1
fungus disease (= fungal disease) galar m1 fungasach
funicle s srincín m4
fur s fionnadh m1
furcate a gabhlógach a
fused joint alt m1 comhtháite
fusion s comhtháthú m (gs -thaithe)
fusion nucleus núicléas m1 comhtháite
 

Barr

G

galactase s galachtáis f2
galactose s galachtós m1
gall badder máilín m4 domlais
gametal a (= gametic) gaiméiteach a
gametangium s gaiméiteagán m1
gametic a (= gametal) gaiméiteach a
gamete s gaiméit f2
gamet(o)- pref gaiméitea-, gaiméití- pref
gametocyte s gaiméiticít f2
gametophyte s gaiméitifít f2
gametophyte generation ginealach m gaiméitifíteach
gamma radiation gámaradaíocht f3
gamo- pref (Bot.) comh- pref
gamopetalous a comhpheitealach a
gamopetalous corolla coróinín m4 comhpheitealach
gamosepalous a comhsheipealach a
gamosepalous calyx cailís f2 chomhsheipealach
ganglion s gainglín m4
gap s bearna f4
garden s gairdín m4
gardening s garraíodóireacht f3
gaseous exchange malartú m gásach
gastri- pref (= gastro-) gastra(i)- pref
gastric a gastrach a
gastric glands faireoga fpl gastracha
gastric juice súlach m1 gastrach
gastrin s gaistrin f2
gastro- pref (= gastri-) gastra(i)- pref
gastrocnemius s (muscle) gastrocnemius m4
gastropod s gastrapód m1
gastropod a gastrapódach a
gastropodous a gastrapódach a
gastrovascular a gastrashoithíoch a
gastrula s gastral m1
gastrulation s gastralú m (gs -laithe)
gemma s geime f4
gemmation s geimiú m (gs -mithe)
gemmule s geimeal m1
-gen suff -gin f2
gene s géin f2 (pl -te)
genecology s ginéiceolaíocht f3
gene expression léiriú m na géine
generation s (of act) giniúint f3 (gs -úna)
generation s (of body) ginealach m1
gene recombination athchuingir f5 ghéinte
generic a géineasach a
-genesis suff -gineas m1
genetic a géiniteach a
-genetic suff -giniteach a
genetically engineered food bia m4 a ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach air
genetic alteration athrú m géiniteach
genetic code cód m1 géiniteach
genetic continuity leanúnachas m1 géiniteach
genetic counselling comhairliú m géiniteach
genetic drift fánaíocht f3 ghéiniteach
genetic factor fachtóir m3 géiniteach
geneticist géineolaí m4
genetic link nasc m1 géiniteach
genetics s géineolaíocht f3
genic a géineach a
-genic suff (producing, formed from) -gineach a
-genic suff (of gene) -géineach a
genital a ginitiúil a
genotype s géinitíopa m4
-genous suff -giniúil a
genus s géineas m1
-geny suff -gineacht f3
geo- pref geo(i)- pref
geochronology s geocroineolaíocht f3
geographic a (= geographical) geografach a
geographical a (= geographic) geografach a
geographic isolation leithlisiú m geografach
geological a geolaíoch a
geological period tréimhse f4 gheolaíoch
geomorphology s geomoirfeolaíocht f3
geotaxis s geoluadar m1
geotropism s geotrópacht f3
germ s (Biol.) ginidín m4, geirm f2 (pl -eacha)
germ s (Med.) geirm f2 (pl -eacha), frídín m4
germ cells gaiméití fpl
germicide s geirmicíd f2
germinate v péac v (pp -tha)
germination s péacadh m (gs -ctha)
germ layer geirmshraith f2
germling s gineog f2
gestate v iompair v (pres -praíonn pp iompartha vn iompar)
gestation s iompar m1
gestation period tréimhse f4 iompair
giant chromosome ollchrómasóm m1
giant fibre ollsnáithín m4
gibberellin s gibrilin f2
gill s geolbhach m1
gill filament filiméad m1 geolbhaigh
gill fungi fungais mpl gheolbhaigh
gill raker fiacail f2 gheolbhaigh
gill slits scoilteanna fpl geolbhaigh
gill system córas m1 na ngeolbhach
girdle s crios m3 (pl -anna)
gizzard s eagaois f2
glaciation s oighriú m (gs -rithe)
gland s faireog f2
gland of external secretion faireog f2 astálach
gland of internal secretion faireog f2 iontálach
gliding flight faoileitilt f2
gliding joint alt m1 sleamhnach
globulin s glóbailin f2
glomerulus s glomarúlach m1
glomerulus a glomarúlach a
glottis s glotas m1
glucagon s glúcagón m1
gluc(o)- pref glúca(i)- pref
glucose s glúcós m1
glucose-1-phosphate s glúcós-l-fosfáit f2
glucuronic a glúcúrónach a
glume s glúma m4
glutamic a glútamach a
gluten s glútan m1
glyceraldehyde s gliocraildéad m1
glyceraldehyde-3-phosphate s gliocraildéad-3-fosfáit f2
glyceric a glicreach a
glyceride s glicríd f2
glycer(o)- pref glicrea-, glicri- pref
glycerol s gliocról m1
glycine s glicín m4
glyc(o)- pref glicea-, glici- pref
glycogen s glicigin f2
glycolysis s glicealú m (gs -laithe)
glycoprotein s gliceapróitéin f2
glycoprotein hormone hormón m1 gliceapróitéine
glycoside s gliocóisíd f2
glycyl s glicil f2
goblet cell cuach-chill f2
Golgi apparatus coimpléasc m1 Golgi
gonad s gónad m1
-gonium suff -góiniam m4
graft s (Hort.) beangú m (gs -gaithe), beangán m1
graft v (Hort.) beangaigh v
grafting s (Hort.) beangú m (gs -gaithe)
grain s gráinne m4
granum s gránam m1
green algae algaí mpl glasa
green mould (= blue mould) múscán m1 gorm
grey matter liathábhar m1
groove s eitre f4
ground layer fódchiseal m1
ground water screamhuisce m4
group s grúpa m4
growth s fás m1
growth-promoting substance substaint f2 fhás-spreagthach
grub s (larva) cruimh f2 (pl -eanna)
guanine s guainín m4
guard cell sciathchill f2; cill f2 ghardála
gum s (Anat.) drandal m1
gut s putóg f2
guttation s braonaíl f2
gymnosperm s gimnispeirm f2 (pl -meacha)
gymnospermic a gimnispeirmeach a
gymnospermic plant planda m4 gimnispeirmeach
-gynic suff -gíneach a
gyn(o)- pref gínea-, gíni- pref
gynodioecious a gínidhé-éiciach a
gynoecium s gínéiciam m4
gynogenic a gínigéineach a
gynomonoecious a gíneamoinéiciach a
gynospore s gíneaspór m1
-gynous suff -gíniúil a
 
 

Barr

H

habitat s gnáthóg f2
habitat study stáidéar m1 ar ghnáthóg
haematoxylon s haemataixiolón m1
haemerythrin s haeimeiritrin f2
haem(o)- pref haema(i)- pref
haemocoel s haemaicéal m1
haemocyanin s haemaiciainin f2
haemoglobin s haemaglóibin f2
haemolysin s haemailísin f2
haemophilia s haemaifilia f4
haemophiliac s haemaifiliach m1
haemophiliac a haemaifiliach a
hair s (Coll.) (of head) gruaig f2 (an chinn)
hair s (single hair) ribe m4
hair follicle falacail f2 ribe
hair muscle matán m4 ribe
half-life s leathshaol m1
hal(o)- pref hala(i)- pref
halophyte s halaifít f2
halosere s halaiséir f2
hamster s hamstar m1
hand lens lionsa m4 láimhe
haploid a haplóideach a
hapten s haptan m1
hapt(o)- pref hapta(i)- pref
haptotropism s haptatrópacht f3
hard palate carball m1
hardpan s cruachiseal m1
harmful a díobhálach a, dochrach a
hatch v (incubate) gor v (pp -tha vn gor)
hatch v (come from egg, etc.) scolb v (pp -tha)
hatchery s gorlann f2
haustorium s diúlán m1
Haversian canals canálacha fpl Havers
hay infusion insileadh m féir
head s ceann m1
heart s croí m4 (pl croíthe)
heartbeat s buille m4 an chroí
heart rate croíráta m4
heart rot croílobhadh m (gs -ofa)
heartwood s croí-adhmad m1
heat s teas m3
heat s (oestrus) láth m1, (of bitch) adhall m1, (of cat) catachas m1, (of cow) dáir f (gs dárach), (of goat, sheep) reitheadh m (gs reite), (of mare) eachmairt f2, (of sow) clíth m4; in heat, on heat faoi láth, (of bitch) faoi adhall, (of cow) ar dáir, faoi dháir, (of goat, sheep) faoi reitheadh, (of mare) faoi eachmairt, (of sow) ar clíth, faoi chlíth
heat cramp crampa m4 teasa
heat energy fuinneamh m1 teasa
heath s (tract of land) fraochmhá f4 (pl -nna)
heat stagnation marbhtheas m3
heatstroke s stróc m1 teasa
hedgerow s fál m1 sceach
heli(o)- pref héilea-, héili- pref
heliotropism s héileatrópacht f3
helix s héilics m4
hemi- pref heimea-, heimi-; leath- pref
hemicellulose s heimiceallalós m1
hemisphere s leathféar m1
heparin s heipirin f2
hepatic a heipiteach a
hepatic blood sinus fuilchuas m1 heipiteach, fuilchuas m1 an ae
hepatic portal system córas m1 iomprach an ae, córas m1 iomprach heipiteach
hepatic portal vein féith f2 iomprach an ae
hepatic vein féith f2 an ae
herb s luibh f2 (pl -eanna), lus m3 (pl -anna)
herbaceous a luibheach a, lusach a
herbaceous plant planda m4 luibheach
herbarium s luslann f2
herbicide s luibhicíd f2
herbivore s luibhiteoir m3
herd s tréad m3
hereditary a oidhreachtúil a
hereditary characteristics (= hereditary traits) tréithe fpl oidhreachtúla
hereditary pattern patrún m1 oidhreachtúil
hereditary traits (= hereditary characteristics) tréithe fpl oidhreachtúla
heredity s (sum of qualities, etc.) oidhreacht f3
heredity s (transmission of qualities, etc.) oidhreachtúlacht f3
heredity clinic clinic m4 oidhreachta
hermaphrodite s déghnéasach m1
hermaphrodite a déghnéasach a
heter(o)- pref heitrea-, heitri- pref
heterodont s heitridhéadach m1
heterodont a heitridhéadach a
heterogamy s heitreagamacht f3
heteromorphic a heitreamorfach a
heterosis s heatróis f2
heterosome s heitreasóm m1
heterosporous a heitreaspórach a
heterostyly s heitristíleacht f3
heterothallism s heitreatallacht f3
heterotroph s heitreatrófach m1
heterotrophic a heitreatrófach a
heterozygote s heitrisiogót m1
heterozygous a heitrisigeach a
heterozygous genes géinte fpl heitrisigeacha
hexa- pref heicsea-, heicsi- pref
hexacanth s heicseacant m1
hexokinase s heicsicionáis f2
hexose s heacsós m1
hibernate v geimhrigh v
hibernation s geimhriú m (gs -rithe), geimhriúchán m1
higher plants plandaí mpl uaisle
high power ardchumhacht f3
high slack-water tide maoltaoide f4 ard
high-water neap tide ardtaoide f4 mhallmhara
high-water spring tide ardtaoide f4 rabharta
hilum s híleam m1
hind-brain s iarinchinn f2
hindgut s putóg f2 chúil
hinge joint alt m1 bacánach
hip s cromán m1
hip bone (= innominate bone) cnámh f2 an chromáin
hip joint alt m1 an chromáin
histamine s hiostaimín m4
histidine s histidín m4
hist(o)- pref histea-, histi- pref
histochemistry s histiceimic f2
histogen s histigin f2
histogenesis s histigineas m1
histogenetic a histiginiteach a
histology s histeolaíocht f3
histolysis s histealú m (gs -laithe)
histone s hiostón m1
holdfast s greamachán m1
hol(o)- pref hola(i)- pref
holocene a holaicéineach a
holophytic a holaifíteach a
holoplanktonic a holaplanctónach a
holozoic a holasóch a
homeostasis s aonstádas m1
homeostatic a aonstádach a
hominid s homainid f2
hominid a homainideach a
hom(o)- pref homa(i)- pref
homodont s homaidhéadach m1
homodont a homaidhéadach a
homogamy s homagamacht f3
homoiothermic a aonteasach a
homoiothermic animal (= warm-blooded animal) ainmhí m4 aonteasach
homologous a homalógach a
homologous chromosomes crómasóim mpl homalógacha
homologous structures struchtúir mpl homalógacha
homologue s homalóg f2
homology s homalógach f3
homozygote s homaisiogót m1
homozygous a homaisigeach a
homozygous genes géinte fpl homaisigeacha
homunculus s duinín m4
honey guide miltreoir f5 (gs -treorach)
hook s crúca m4
hooked embryo suth m3 crúcach
hooked fruit toradh m1 crúcach
hookworm s péist f2 chrúcach
horizon s léaslíne f4
horizon a léaslíneach a
horizon soil ciseal m1 léaslíneach
hormone s hormón m1
hormonic a hormónach a
horsehair s rón m1 (pl -ta)
horticulture s gortóireacht f3
host s óstach m1
host a óstach a
host plant planda m4 óstach
hovering flight eitilt f2 fholuaineach
human inheritance oidhreacht f3 dhaonna
humerus s húiméireas m1
humid a bogthais a
humidity s bogthaise f4
hummock s tulán m1
humour s lionn m3 (gs leanna pl -ta)
humus s húmas m1
hyaloplasm s hialaplasma m4
hybrid s hibrid f2
hybrid a hibrideach a
hydathode s hideatóid f2
hydra s hiodra m4
hydration s hiodráitiú m (gs -tithe)
hydr(o)- pref hidrea-, hidri-, hiodr- pref
hydrobiology s hidribhitheolaíocht f3
hydrochloric acid aigéad m1 hidreaclórach
hydrogen s hidrigin f2
hydrogen bond nasc m1 hidrigine
hydrolase s hiodróláis f2
hydrology s hidreolaíocht f3
hydrolyse v hidrealaigh v
hydrolysis s hidrealú m (gs -laithe)
hydrolytic a hidrealaíoch a
hydrophyte s hidrifít f2
hydroponics s hidreaponaic f2
hydrosere s hidriséir f2
hydrosphere s hidrisféar m1
hydrotropic a hidreatrópach a
hydrotropism s hidreatrópacht f3
hydroxy- pref hiodrocsa(i)- pref
hydroxyproline s hiodrocsapróilín m4
hygroscopic a tais-scópach a
hymenial a himéiniach a
hymenial layer ciseal m1 himéiniach
hymenium s himéiniam m4
hyper- pref hipir-, hipear- pref
hyperglycaemia s hipirglicéime f4
hyperparasite s athsheadán m1
hypertonic a hipeartonach a
hypertonicity s hipeartonacht f3
hypha s hífe f4
hypo- pref hipea-, hipi- pref
hypocotyl s hipeacotail f2
hypodermic a hipideirmeach a
hypodermis s hipideirm f2
hypogeal a hipigéach a
hypogynous a hipigíniúil a
hyponasty s hipeanastacht f3
hypopharynx s hipeafaraing f2
hypothalamus s hipeatalamas m1
hypothesis s hipitéis f2
hypotonic a hipeatonach a

Barr

I

IAA (= indole acetic acid) IAA, iondóilaigéad m1 aicéiteach
-iasis suff -iáis f2
-ic suff -ach m1
-ide suff -íd f2
identical a comhionann a
identical twin leathchúpla m4 comhionann
identical twins cúpla m4 comhionann
identification s sainaithint f2
identify v sainaithin v (pres -aithníonn pp -aitheanta vn -aithint)
-ile suff -íl f2
ileum s iléam m1, caolán m1 beag
iliolumbar a ilealumbach a
ilium s iliam m4
imago s íomhách m1
imbricate a rádalach a
imbricate v rádalaigh v
imbricated a rádalaithe a
immigrant s inimirceach m1
immigration s inimirce f4
immovable joint alt m1 daingean
immune a imdhíonach a
immunise v imdhíon v
immunised a imdhíonta a
immunity s imdhíonacht f3
immunology s imdhíoneolaíocht f3
implant v ionchlannaigh v
implantation s ionnchlannú m (gs -nnaithe)
impregnate v toirchigh v
impregnation s toirchiú m (gs -chithe)
impulse s (Ph.) spreagadh m (gs -gtha)
impulse s (Anat.) ríog f2
-in suff -in f2
inborn a inbheirthe a
inborn error earráid f2 inbheirthe
inbreeding s ionphórú m (gs -raithe)
incisor s clárfhiacail f2 (pl -cla)
inclusion s ionclúid f2
incorporate v ionchorpraigh v
incubate v gor v (pp -tha vn gor)
incubation s gor m1
incubator s goradán m1
incus s inneoin f5 (gs inneonach pl inneonacha), incus m4
indehiscent a neamhoscailteach a
indicator species speiceas m1 táscach
indigenous a dúchasach a
individual s aonán m1
individual a aonánach a
indole acetic acid (IAA) iondóilaigéad m1 aicéiteach
inducible a ionduchtúil a
inducible enzyme einsím f2 ionduchtúil
induction s ionduchtú m (gs -taithe)
indusium s iondúisiam m4
-ine suff -ín m4
infect v ionfhabhtaigh v
infection s ionfhabhtú m (gs -taithe)
inferior ovary ubhagán m1 íochtarach
inflexed a infhillte a
inflorescence s bláthra m4
infusion s insileadh m (gs -lte)
ingest v ionghabh v (pp -ghafa vn -áil)
inguinal a bléineach a
inguinal canal canáil f3 bhléineach
inhabit v áitrigh v
inhabitant s áitritheoir m3
inhalation s ionanálú m (gs -laithe)
inhale v ionanálaigh v
inheritance s (sum of qualities, etc.) oidhreacht f3
inheritance s (transmission of qualities, etc.) oidhreachtúlacht f3
inheritance of characters oidhreacht f3 tréithíochta
inheritance of intelligence oidhreacht f3 intleachta
inherited characteristic tréith f2 ó oidhreacht
inhibit v coisc v
inhibited a coiscthe a
inhibition s cosc m1
inhibitor s coscaire m4
inner ear (= internal ear) cluas f2 inmheánach
innominate a neamhshloinnte a
innominate bone (= hip bone) cnámh f2 neamhshloinnte
inositol s ionóisíotól m1
insect s feithid f2
insecticide s feithidicíd f2
insectivore s feithiditeoir m3
insectivore a feithiditeach a
insectivorous a feithiditeach a
insect muscle matán m1 feithide
insect-pollinated flower bláth m3 feithidphailnithe
insect-pollinated plant planda m4 feithidphailnithe
inseminate v inseamhnaigh v
insemination s inseamhnú m (gs -naithe)
inspiration s inspioráid f2
instinct s instinn f2
instinctive a instinneach a
instinctive behaviour iompraíocht f3 instinneach
insulin s inslin f2
intake s iontógáil f3 (gs -ála)
integument s forchlúid f2
intelligence s intleacht f3
interaction s imoibriú m (gs & pl -rithe)
interauricular a idirchluaisíneach a
interauricular septum fochra m4 idirchluaisíneach
intercellular a idircheallach a
intercostal a idireasnach a
intercostal muscle matán m1 idireasnach
interdependence s idirspleáchas m1
interfascicular a idirbhirtíneach a
intermediate a idirmheánach a
intermediate trait tréith f2 idirmheánach
internal a inmheánach a
internal ear (= inner ear) cluas f2 inmheánach
internal fertilization toirchiú m inmheánach
internal gills geolbhaigh mpl inmheánacha
internal respiration riospráid f2 inmheánach
internode s idirnód m1
interoceptor s ionghabhdóir m3
interphase s idirphas m4
inter-relationship s idirghaol m1 (pl -ta)
interspecific a idirspeiceasach a
interstitial a scáineach a
interstitial cell cill f2 scáineach
intertidal a idirthaoideach a
intestine s stéig f2 (pl -eacha)
intestinal juice súlach m1 stéigeach
intimate fauna fána m4 dlúthaíochta, fauna m4 dlúthaíochta
intine s intín m4
intracellular a incheallach a
intraspecific a inspeiceasach a
introrse a ionchas a
invaginate v ionfhaighnigh v
invagination s ionfhaighniú m (gs -nithe)
invert v inbhéartaigh v
invertase s inbhéartáis f2
invertebrate s inveirteabrach m1
invertebrate a inveirteabrach a
in vitro a in vitro a
in vivo a in vivo a
involucre s tiomchla m4
involucred a tiomchlach a
involute a ionchasta a
involution s ionbhlóid f2
iodine s iaidín m4
ion s ian m1
ion exchange ianmhalairt f2
ionize v ianaigh v
iris s (of eye) seall m3
iris s (Anat.) inteachán m1
iris s (Bot.)(yellow) feileastram m1
irritability s greannaitheacht f3
irritant s greannaitheoir m3
irritate v greannaigh v
irritation s greannú m (gs -nnaithe)
ischi(o)- pref iscea-, isci- pref
ischiopod s isceapód m1
ischiopod a isceapódach a
ischium s isciam m4
islet s insín m4
islets of Langerhans insíní mpl Langerhans
is(o)- pref isea-, isi- pref
isobilateral a isidhéthaobhach a
isocitric a isicitreach a
isodiametric a isidiaiméadrach a
isogamy s iseagamacht f3
isolate v leithlisigh v
isolation s leithlisiú m (gs -ithe)
isoleucine s isileoicín m4
isomer s (Ch.) isiméir f2
isomerase s isiméaráis f2
isotonic a iseatonach a
isotope s iseatóp m1
-ite suff -ít f2
-ium suff -iam m4

Barr

J

jaw s giall m1 (npl -a)
jawless fish iasc m1 éigiallach
jejunum s aoineán m1
joint s alt m1
jugular s cuingealach m1
jugular a cuingealach a
jugular blood sinus fuilchuas m1 cuingealach
juice s súlach m1

Barr

K

karst s carst m4 (pl -anna), boireann f2 (gs -rne npl -a gpl boireann)
karyogram s caragram m1
katabolism s (= catabolism) catabalacht f3
keel s (in bird skeleton) cíle f4
keratin s ceiritin f2
keratinise v ceiritinigh v
ketoglutaric a céiteaglútarach a
kidney s duán m1
kinaesthetic a cinéistéiseach a
kinase s cionáis f2
kind s sórt m1
kinesis s cinéis f2
kingdom s ríocht f3
klinostat s clíneastat m1
knee s glúin f2 (npl -e gpl glún)
Krebs cycle timthriall m3 Krebs
krill s crill f2

Barr

L

labial a liopach a
labium s laibiam m4
laboratory s saotharlann f2
labour s (parturition) íona spl, tinneas m1 clainne; in labour i dtinneas clainne
labrum s labram m1
labyrinth s (of ear) lúbra m4
lachrymal a deorach a
lachrymal duct ducht m3 deorach
lachrymal gland faireog f2 dheorach
lact- pref (= lacti-, lacto-) lacht- pref
lactase s lachtáis f2
lactation s lachtadh m (gs -ta), lachtacht f3
lactation period lacht-tréimhse f4
lacteal s lachtachán m1
lacti- pref (= lact-, lacto-) lacht- pref
lactic a lachtach a
lactic bacterium baictéar m1 lachtach
lacto- pref (= lact-, lacti-) lacht- pref
lactose s lachtós m1
lamella s lannóg f2
lamellary a lannógach a
lamellibranchiate s lamallabrainciach m1
lamellibranchiate a lamallabrainciach a
laminarian a lamanáiriach a
lancelet s lansógach m1
land s talamh m1
landscape s tírdhreach m3 (npl -a gpl -dhreach)
large intestine stéig f2 mhór
larva s larbha m4
larval a larbhach a
laryngeal a laraingeach a
larynx s laraing f2
latent period tréimhse f4 folaigh
lateral a cliathánach a; slios- pref, taobh- pref
lateral bud taobh-bhachlóg f2
lateral geniculate bodies coirpíní mpl glúiníneacha cliathánacha
lateral-line system córas m1 slioslíneach
lateral meristem taobhmhíristéama m4
latex s laitéis f2
laticiferous a laitéiseach a
law s dlí m4 (pl -the)
law of independent assortment dlí m4 na saorshórtála
law of segregation dlí m4 an leithscartha
layer s ciseal m1, sraith f2 (pl -eanna)
layer v craobhleath v (pp -leata)
leach v láist v
leaching s láisteadh m (gs -te)
leaf s duille m4
leaf blade lann f2 duille
leaf gap duillbhearna f4
leaflet s duillín m4
leaf mosaic duillmhósáic f2
leaf scale (Bot.) gainne-dhuille m4
leaf scar colm m1 duille
leaf sheath truaill f2 duille
leaf trace iallóg f2 dhuille
lecithin s leicitin f2
legume s pischineálach m1, léagúmach m1
legume s (fruit) léagúm m1
legume a pischineálach a, léagúmach a
lens s lionsa m4
lenticel s lionsachán m1
lepidopter s léipidipteir f2
lethal a marfach a
leucine s leoicín m4
leuc(o)- pref leoca(i)- pref
leucocyte s leocaicít f2
leucoplast s leocaplast m4
level s leibhéal m1
lever action of bones gníomhú m luamhánach na gcnámh
ley s bán m1 (pl -ta)
liana s (= liane) liana m4
liane s (= liana) liana m4
lichen s léicean m1
lichenoid a léiceanúil a
life s (state) beatha f4
life s (period of existence) saol m1 (pl -ta)
life s (living things) beathra m4
life cycle saolré f4 (pl -anna)
life force fórsa m4 beatha
life form beathachruth m3
life models (of forms of biological control) samhaileacha fpl beo
ligament s ballnasc m1
liger s leogar m1
light s solas m1
light board solaschlár m1
light intensity déine f4 solais
light microscope micreascóp m1 solais
light phase solasphas m4
light reactions imoibrithe mpl solais
light-sensitive cell cill f2 sholasmhothálach
ligneous a ligneach a, adhmadúil a
lignify v lignigh v
lignin s lignin f2
ligule s teangóg f2
limb s géag f2
limbic system an córas m1 limbeach
limit v teorannaigh v
limiting a teorantach a
limiting factor fachtóir m3 teorantach
limn(o)- pref linn- pref
limnologist s linneolaí m4
limnology s linneolaíocht f3
limnoplankton s linnphlanctón m1
line transect traschrios m3 líneach
lingual a teangúil a
link s nasc m1
linkage s nascáil f3 (gs -ála)
linkage group nascghrúpa m4
linoleic a líonoiléach a
lipase s liopáis f2
lipid s lipid f2
lip(o)- pref lipea-, lipi- pref
lipoic a liopóch a
lipoprotein s lipeapróitéin f2
liquid s leacht m3 (pl -anna)
liquid a leachtach a
lith(o)- pref litea-, liti- pref
lithosere s litiséir f2
lithosphere s litisféar m1
litmus s litmeas m1
litter s (of bedding) easair f5 (gs -srach)
litter s (Z.) ál m1 (pl -ta)
littoral s cladach m1
littoral a cladachúil a
littoral zone (the) (an) crios m3 cladaigh
liver s ae m4 (pl -anna)
liver fluke puchán m1 ae
liverwort s aelus m3 (pl -anna)
living organism orgánach m1 beo, beothach m1
lizard s laghairt f2 (pl -eanna)
loam s dúrabhán m1
lobe s maothán m1
lobe-finned fish iasc m1 liopa-eiteach
local a logánta a
locomotion s luail f2
locular a localach a
long-day plant planda m4 fadlae
longitudinal section fadghearradh m (gs -rrtha)
louse s míol m1 (pl -ta)
lower littoral zone (the) (an) crios m3 íoschladachúil, (an) crios m3 íoschladachúil
low power ísealchumhacht f3
low slack-water tide maoltaoide f4 íseal
low-water level leibhéal m1 lag trá
low-water neap tide lagthaoide f4 mhallmhara
low-water spring tide lagthaoide f4 lántrá
L.S. (longitudinal section) fadghearradh m (gs -rrtha)
lumbar a lumbach a
lumbar vertebrae veirteabraí mpl lumbacha
lumbosacral a lumbasacrach a
lumbricoid s lumbracóideach m1
lumbricoid a lumbracóideach a
lumen s (of tubular organ, vein) lúman m1
lung s scamhóg f2
lycopod s líceapód m1
lymph s limfe f4
lymphatic s limfeach m1
lymphatic a limfeach a
lymphatic system córas m1 limfeach
lymph nodes nóid mpl limfe
lymph(o)- pref limfea-, limfi-, liomf- pref
lymphocyte s limficít f2
lymphoma s liomfóma m4
lymph vessels soithí mpl limfe
lys- pref (= lysi-, lyso-) lísea-, lísi- pref
lyse v lísigh v
lysi- pref (= lys-, lyso-) lísea-, lísi- pref
lysine s lísín m4
lysis s líseas m1
lyso- pref (= lys-, lysi-) lísea-, lísi- pref
lysosome s líseasóm m1
lysozyme s lísisím f2

Barr

M

macerate v maothaigh v
maceration s maothú m (gs -thaithe)
macr(o)- pref macra(i)- pref
macrogamete s macragaiméit f2
macrolecithal a macraileiciteach a
macromolecule s macramóilín m4
macrophage s macrafagach m1
macrophagous a macrafagach a
mascroscopic a macrascópach a
macrosporangium s macraspóragán m1
macrospore s macraspór m1
macrosporophyll s macraspóraifill f2
maggot s cruimh f2 (pl -eanna)
major a mór a
malaria s maláire f4
malarial a maláireach a
malarial parasite seadán m1 maláireach
male s fireannach m1
male a fireann a
malic a malach a
malleus s casúirín m4, mailléas m1
malpighian a mailpígeach a
malpighian corpuscle coirpín m4 mailpígeach
malpighian layer ciseal m1 mailpígeach
malpighian pyramid pirimid f2 mhailpígeach
maltase s maltáis f2
maltose s maltós m1
mammal s mamach m1
mammalian a mamach a
mammary a mamach a
mammary gland faireog f2 mhamach
mandible s mandabal m1
mantle s maintlín m4
map s léarscáil f2 (pl -eanna), mapa m4
map v (of habitat) mapáil v
marine a muirí a
marine biology bitheolaíocht f3 mhuirí
marl s marla m4
marrow s smior m3 (gs smeara)
marsh s riasc m1 (gs réisc npl -a gpl riasc)
marsupial s marsúipiach m1
marsupial a marsúipiach a
marsupium s marsúipiam m4
masseter muscle matán m1 coganta
mass flow hypothesis hipitéis f2 mhais-sreafa
mate v (copulate) cúpláil v (pres -álann pp -áilte vn cúpláil)
mate v (pair) céiligh v
material s ábhar m1
matrix s maitrís f2
matter s ábhar m1
mature a lánaibí a
mature stem gas m1 lánaibí
maturity s lánaibíocht f3
maxilla s mascaill f2
maxillar a mascailleach a
maxilliped s gialltroitheach m1
mean high-water tide meán-ardtaoide f4
mean low-water tide meán-lagthaoide f4
mean tide level leibhéal m1 meántaoide
mechanism s (apparatus) fearas m1
mechanism s (process) meicníocht f3
mechanist s meicníochtóir m3
medial section meánghearradh m (gs -rrtha)
median fin eite f4 mheánach
median fissure scoilt f2 mheánach
medium s meán m1
medulla s meideall m1
medulla oblongata medulla oblongata m4, earr f2 na hinchinne
medullary a meideallach a
medullary ray ga m4 meideallach
medusa s meadúsa m4
megagametophyte s meigeagaiméitifít f2
megamere s meigimír f2
megaspore s meigeaspór m1
meiosis s méóis f2
meiotic a méóiseach a
meiotic cell division cilldeighilt f2 mhéóiseach
Meissner's corpuscle coirpín m4 Meissner
melanic a meilineach a
melanin s meilinin f2
melanism s meilineacht f3
melano(o)- pref meilinea-, meilini- pref
melanocyte s meilinicít f2
melanophore s meilineafór m1
membrane s scannán m1, seicin f2 (gs seicne)
membrane of lipoprotein (= film of lipoprotein) scannán m1 lipeapróiteach
memory s cuimhne f4
Mendelian genetics s géineolaíocht f3 Mendel
Mendelism s Mendeleachas m1
menstrual a míosta a
menstrual cycle timthriall m3 míosta
menstruate v míostraigh v
menstruation s míostrú m (gs -raithe)
-mer suff -méir f2
-mere suff -mír f2
meri- pref mírea-, míri- pref
-meric suff (Biol.) -míreach a
-meric suff (Ch.) -méireach a
mericarp s míreacarp m1
-merism suff (Biol.) -míreacht f3
-merism suff (Ch.) -méireacht f3
meristem s míristéama m4
meristematic a míristéamach a
mero- pref mírea-, míri- pref
meroplanktonic a míreaplanctónach a
meropod s míreapód m1
meropod a míreapódach a
mesenchyma s méiseincíoma m4
mesenteric a méiseintreach a
mesentery s méiseintre f4
mes(o)- pref méisea-, méisi- pref
mesoderm s méisideirm f2 (pl -eacha)
mesogloea s méiseaglae m4
mesophyll s méisifill f2
mesophyll cells cealla fpl méisifille
mesophyte s méisifít f2
mesozoic a méiseasóch a
messenger RNA (m-RNA) teachtaire m4 RNA, m-RNA
meta- pref meitea-, meiti- pref
metabolise v meitibiligh v
metabolism s meitibileacht f3
metabolite s meitibilít f2
metacarpal s meiteacarpach m1
metacarpal a meiteacarpach a
metacarpus s meiteacarpas m1
metalloprotein s miotalapróitéin f2
metamorphic a meiteamorfach a
metamorphosis s meiteamorfóis f2
metaphase s meiteapas m4
metatarsal s meiteatarsach m1
metatarsal a meiteatarsach a
metatarsus s meiteatarsas m1
metaxylem s meitixiléim f2
metazoan a meiteasónach a
metazoic a meiteasóch a
metazoon s meiteasón m1
methionine s meitinín m4
micelle s mícle m4
micr(o)- pref micrea-, micri-, miocr-, mion- pref
microbe s miocrób m1
microbial a miocróbach a
microbial life beathra m4 miocróbach
microbiology s micribhitheolaíocht f3
microclimate s mionaeráid f2
microclimatic a mionaeráideach a
microdissection s miondioscadh m (gs -ctha)
micrograph s micreagraf m1
microlecithal a micrileiciteach a
micron s miocrón m1
micro-nutrient s mionchothaitheach m1
micro-nutrient a mionchothaitheach a
micro-organic a miocrorgánach a
micro-organism s miocrorgánach m1
microphage s micreafagach m1
microphagic a micreafagach a
microphagocyte s micreafagaicít f2
microphagous a micreafagach a
micropyle s micripíl f2
microscope s micreascóp m1
microscopic a micreascópach a
microscopy s micreascópacht f3
microsome s micreasóm m1
microsporangium s micreaspóragán m1
microspore s micreaspór m1
microsporophyll s micreaspóraifill f2
microstructure s micridhéanmhas m1
microtome s micreatóm m1
microtomous a micreatómach a
microtomy s micreatóime f4
-mictic suff -misciseach a
mid-brain s lárinchinn f2
middle ear cluas m1 láir
middle lamella lannóg f2 láir
mid-littoral zone (the) (an) crios m3 meánchladaigh, (an) crios m3 meánchladachúil
midrib s (of leaf) meánfhéith f2 (pl -eacha)
migrant s imirceach m1
migrate v imirc v
migration s imirce f4
migratory a imirceach a
mildew s coincleach f2
milk tooth (= deciduous tooth) fiacail f2 diúil, diúlfhiacail f2
millimicron s millimiocrón m1
millipede s mílechosach m1
Millon's reagent imoibreán m1 Millon
mimetic a aithriseach a
mimic v aithris v (pres -íonn vn aithris)
mimicry s aithris f2
mineral s mianra m4
mineral a mianrach a
minor a beag a
miocene a méicéineach a
miracidium s miricidiam m4
mite s fíneog f2
mit(o)- pref mitea-, miti- pref
mitochondrion s miteacoindre f4
mitosis s miotóis f2
mitotic a miotóiseach a
mitotic cell division cilldeighilt f2 mhiotóiseach
mitral a beannach a
mitral valve comhla f4 bheannach
-mixis suff -miscis f2
mode of life dóigh f2 mhaireachtála
modify v modhnaigh v
molar s cúlfhiacail f2 (pl -cla)
molecular a móilíneach a
molecule s móilín m4
molluse s moileasc m1
monadelphous a monaideilfeach a
mongolism s mongólachas m1
mongoloid s mongólóideach m1
mongoloid a mongólóideach a
mon(o)- pref mona-, monai-, aon- pref
monocarpic a monacarpach a
monochasium s monacaisiam m4
monoclimax s aon-fhorchéim f2
monocotyledon s monacotailéadón m1
monocotyledonous a monacotailéadónach a
monoculture s monashaothrú m (gs -raithe)
monocyte s monaicít f2
monoecious a moinéiciach a
monoestrous a moinéastrasach a
monogerm s monaigeirm f2 (pl -meacha)
monogermic a monaigeirmeach a
monoglyceride s monaiglicríd f2
monohybrid s monaihibrid f2
monohybrid a monaihibrideach a
monohybrid cross crosáil f3 mhonaihibrideach
monolith s monailit f2
monolith a monailiteach a
monolith soil ithir f5 mhonailiteach
mononucleate a monanúicléatach a
mononucleate cells cealla fpl monanúicléatacha
mononucleotide s mononúicléitíd f2
monophyletic a monaifíléiteach a
monoploid a monaplóideach a
monoploid number uimhir f5 mhonaplóideach
monoploidy s monaplóideacht f3
monopodial a monapóidiach a
monosaccharide s monaisiúicríd f2
monozygotic a monaisiogótach a
monozygotic twins cúpla m4 monaisiogótach
mor s mor m1
moraine s moiréan m1
morphology s moirfeolaíocht f3
mortality s básmhaireacht f3
morula s moral m1
mosaic s mósáic f2
moss s caonach m1
mother cell máthairchill f2
motile a gluaisteach a
motility s gluaisteacht f3
motor a luadrach a
motor area achar m1 luadrach
motor endplate earrphláta m4 luadrach
motor nerve-fibre néarshnáithín m4 luadrach
motor neuron néarón m1 luadrach
mould s múscán m1
moult v fol v
moulting s foladh m (gs folta)
mount s gléasadh m (gs -sta)
mount v gléas v
movement s gluaiseacht f3
m-RNA (messenger RNA) m-RNA, teachtaire m4 RNA
mucin s múicin f2
muc(o)- pref múca-, múcai- pref
mucopolysaccharide s múcapolaisiúicríd f2
mucoprotein s múcapróitéin f2
mucous a smugach a, múcasach a
mucous gland faireog f2 mhúcasach
mucous membrane seicin f2 smugach, seicin f2 mhúcasach
mucus s múcas m1, smuga m4
multicellular a ilcheallach a
multicellular organism orgánach m1 ilcheallach
multi-disc experiment turgnamh m1 ildioscach
multifactorial a ilfhachtóiriúil a
multinucleate a ilnúicléatach a
multiple a iolrach a
multiple alleles ailléilí fpl iolracha
multiplicate a iolraíoch a
multiplication s iolrúchán m1
multiplication division deighilt f2 iolrúcháin
multiply v iolraigh v
multipolar a ilpholach a
muscle s matán m1
muscle attachment ceangal m1 matánach
muscle cell matánchill f2
muscular a matánach a
muscular wall balla m4 matánach
mushroom s beacán m1
mutagenic a só-ghineach a
mutant s sóiteán m1
mutant a sóite a
mutate v sóigh v (pres sónn pp sóite vn só)
mutation s sóchán m1
mutator s sóiteoir m3
mutualism s comharaíocht f3
mycelium s mícéiliam m4
-mycete suff -mícéit f2
-mycin suff -mícin f2
myc(o)- pref mícea-, míci- pref
mycology s míceolaíocht f3
mycorrhiza s míciríosa m4
myelin s miailin f2
myelin sheath truaill f2 mhiailineach
myofibril s mióifibril f2
myoglobin s mióglóibin f2
myosin s mióisin f2
myxamoeba s miocsaiméibe f4
myxomatosis s miocsómatóis f2
 

Barr

N

NAA (naphthalene acetic acid) NAA, naftailéinaigéad m1 aicéiteach
NAD (nicotinamide adenine dinucleotide) DAN, dénúicléitíd f2 adainín nicitíonaimíde
naphthalene s naftailéin f2
naphthalene acetic acid (NAA) naftailéinaigéad m1 aicéiteach
nasal a sróine gs as a, srón- a
nasal cavity cuas m1 na sróine
nasal sinus srónchuas m1
nastic a nastach a
nastic movement gluaiseacht f3 nastach
native a dúchasach a, nádúrtha a
native organism orgánach m1 dúiche
native protein próitéin f2 nádúrtha
natural a nádúrtha a
naturalist s nádúraí m4
natural order ord m1 nádúrtha
natural selection roghnú m nádúrtha
nature s dúlra m4
navel s imleacán m1
Neanderthal a Néandartálach a
neck s (Anat.) muineál m1 (gs & npl muiníl)
neck s (of tooth) scroig f2 (pl -eanna)
nectaphore s neicteafór m1
nectar s neachtar m1
nectary s faireog f2 mheala
nect(o)- pref neictea-, neicti- pref
nekton s neicteon m1
nematocyst s néimiticist f2
nematode s néimeatóid f2
nematode parasites seadáin mpl néimeatóideacha
nephridium s neifridiam m4
nephr(o)- pref neifrea-, neifri- pref
nephron s neafrón m1
neritic a néiríteach a
neritic province limistéar m1 néiríteach
nerve s néaróg f2
nerve cell néarchill f2
nerve cord néarchorda m4
nerve ending néarcheann m1
nerve fibre néarshnáithín m4
nerve impulse néar-ríog f2
nerve net néareangach m1
nerve root néarfhréamh f2
nervous system néarchóras m1
nervous tissue néarfhíochán m1
neural a néarach a
neural arch áirse f4 néarach
neur(o)- pref néar-, néara pref
neurocranium s néaracráiniam m4
neuron s (= neurone) néarón m1
neurone s (= neuron) néarón m1
neurula s néarúl m1
neurulation s néarúlú m (gs -laithe)
neuston s neostón m1
neuter s neodar m1
neutral a neodrach a
neutral solution tuaslagán m1 neodrach
newt s niút m1
niche s (Ecol.) nideog f2
nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) dénúicléitíd f2 adainín nicitíonaimíde
nicotine s nicitín m4
nicotinic a nicitíneach a
nictitating membrame scannán m1 nicteach
nit s sniodh f (gs & pl sneá)
nitrate s níotráit f2
nitrification s nítriú m (gs -rithe), nítriúchán m1
nitrifying bacterium baictéar m1 nítriúcháin
nitrite s nítrít f2
nitr(o)- pref nítrea-, nítri- pref
nitrogen s nítrigin f2
nitrogen cycle timthriall m3 nítrigine
nitrogen fixation fosúchán m1 nítrigine
nitrogen-fixing bacteria baictéir mpl nítriginfhosaitheacha
nitrogenous a nítrigineach a
nitrophilous a nítrifileach a
nitrous a nítriúil a
nitrous oxide ocsaíd f2 nítriúil
node s nód m1
nodule s nóidín m4
nodum s nódam m1
nomenclature s ainmníocht f3
noncalcareous a neamhchailcreach a
nondegradable a neamh-indíghrádaithe a F: do-bhithmhillte a
nondisjunction s neamhscaradh m (gs -rtha)
non-exacting a neamhiarrthach a
nonidentical twins cúpla m4 neamhionann
non-motile a éagluaisteach a
nonvascular a neamhshoithíoch a
noradrenaline s noraidréanailín m4
normal distribution dáileadh m normalach
notch wing sciathán m1 mantach
notochord s nótacorda m4
nucellus s cnóitín m4
nuclear a núicléach a
nuclear membrane scannán m1 núicléach
nuclease s núicléáis f2
nucleate a núicléatach a
nucleic a núicléasach a
nucleic acid aigéad m1 núicléasach
nucleolar a núiclíneach a
nucleolus s núiclín m4
nucleoplasm s núicléaplasma m4
neucleoprotein s núicléapróitéin f2
nucleoside s núicléisíd f2
nucleotide s núicléitíd f2
nucleus s núicléas m1
number s uimhir f5 (gs uimhreach pl uimhreacha)
nursery s naíolann f2
nut s cnó m4 (pl -nna)
nutation s casghabháil f3
nutrient s cothaitheach m1
nutrition s cothú m (gs -thaithe)
nyctinasty s oíche-iamh m (gs -ata)
nymph s nimfeach f2 (gs -fí)
 
 

Barr

O

obligate a éigeanta a
obligate anaerobe anaerób m1 éigeanta
occasional a fánach a
occipital a cúlphlaice gs as a
occipital lobe maothán m1 cúlphlaice
occiput s cúlphlaic f2
oceanic a aigéanach a
oceanic province limistéar m1 aigéanach
oceanography s aigéaneolaíocht f3
ocellus s súileog f2
-ode suff -óid f2
oesophageal a éasafagach a
oesophagus s éasafagas m1
oestradiol s éistridéól m1
oestrogen s éastraigin f2
oestrogenic a éastraigineach a
oestrone s éastrón m1
oestrous a éastrasach a
oestrus s (= oestrum) éastras m1
oestrum s (= oestrus) éastras m1
offspring s sliocht m3 (gs sleachta)
-oid suff -óideach m1 & a
oil s ola f4
oil gland faireog f2 ola
-ol suff -ól m1
oleic a oiléach a
olfactory a boltanach a
olfactory organ orgán m1 boltanach
olig(o)- pref olaga(i)- pref
oligocene a olagaicéineach a
oligotrophic a olagatrófach a
omasum s (part of camelís stomach) omasam m1
ombro- pref ombra(i)- pref
ombrophilous a ombraifileach a
ombrotrophic a ombratrófach a
ommatidium s omaitidiam m4
omnivore s uiliteoir m3
omnivorous a uiliteach a
-on suff -ón m1
-one suff -ón m1
onset of puberty teacht m3 chun caithreachais
ont(o)- pref onta(i)- pref
ontogenetic a ontaiginiteach a
ontogeny s ontaigineacht f3
oo- pref ú- pref
oocyte s úicít f2
oogamy s úgamacht f3
oogenesis s úigineas m1
oogonium s úgóiniam m4
oomycete s úimícéit f2
oosphere s úisféar m1
oospore s úspór m1
ootype s úitíopa m4
opening s oscailt f2 (pl -í)
operator gene géin f2 oibritheach
operculum s clúidín m4
operon s obrón m1
opsin s oipsin f2
opsonin s opsóinin f2
optic a optach a
optical a optúil a
optic vesicle saicín m4 optach
optimum s optamam m1
oral a béil gs as a, -bhéalach suff, béal- pref
oral cavity béalchuas m1
oral groove eitre f4 bhéil
orbit s logall m1 (na súile)
orcein s oircéin f2
order s ord m1
orgasm s súnás m1
organ s orgán m1, ball m1
organelle s orgánaid f2
organic a orgánach a
organic compounds comhdhúile fpl orgánacha
organisation s riaradh m (gs riartha)
organism s orgánach m1
Origin of Species Bun m1 na Speiceas
ornithine s ornaitín m4
orth(o)- pref orta(i)- pref
orthodont s ortaidhéadach m1
orthodont a ortaidhéadach a
orthodromic a ortadromach a
orthogenesis s ortaigineas m1
osculum s óisín m4
-ose suff -ós m1
-osis suff -óis f2
osmiophilic a oismifileach a
osmiophobic a oismeafóbach a
osmium s oismiam m4
osmium tetroxide teatrocsaíd f2 oismiam
osm(o)- pref osma(i)- pref
osmoregulation s osmairialú m (gs -laithe)
osmosis s osmóis f2
osmotic a osmóiseach a
osmotic potential poitéinseal m1 osmóiseach
ossicle s cnámhóg f2
ossification s cnámhú m (gs -mhaithe)
ossify v cnámhaigh v
osteoblast s oistéablast m4 (pl -anna)
osteoclast s oistéaclast m4 (pl -anna)
ostiole s doirsín m4, oistín m4
ostium s oistiam m4
otic a otach a
otolith s otailit f2
outbreeding s easphórú m (gs -raithe)
outcrop s (Geol.) lomán m1
outer ear (= external ear) cluas f2 sheachtrach
outline s imlíne f4 (pl -nte)
outline a imlíneach a
outline structure déanmhas m1 imlíneach
oval a ubhach a
oval window fuinneog f2 ubhach
ovary s ubhagán m1
overcool v forfhuaraigh v
overgrazing s ró-innilt f2
overgrown garden gairdín m4 fiáin
overheat v forthéigh v (pres -éann pp -éite vn -éamh)
oviduct s ubhaducht m3 (pl -anna)
oviparous a ubh-bhreitheach a
ovipositor s ubhlonnaitheoir m3
ovotestis s uirí-ubhagán m1
ovoviviparous a ubh-bheobhreitheach a
ovulate v ubhsceith v (pp -eite)
ovule s ubhúlach m1
ovum s ubhán m1
oxal(o)- pref ocsala(i)- pref
oxaloacetic a ocsalaicéiteach a
oxaloacetic acid aigéad m1 ocsalaicéiteach
oxidase s ocsaíodáis f2
oxidation s ocsaídiú m (gs -dithe)
oxidation reactions imoibrithe mpl ocsaídithe
oxidation-reduction s ocsaídiú-díocsaídiú m (gs -dithe)
oxidative phosphorylation fosfairiliú m ocsaídiúcháin
oxide s ocsaíd f2
oxide of nitrogen ocsaíd f2 nítrigine
oxy- pref ocsa(i)- pref
oxygen s ocsaigin f2
oxygenated blood fuil f3 ocsaiginithe
oxygen debt easpa f4 ocsaigine
oxygen intake iontógáil f3 ocsaigine
oxyhaemoglobin s ocsahaemaglóibin f2
oxyntic a ocsantach a
oxyntic cell cill f2 ocsantach
oxytocin s ocsatóicin f2
 
 

Barr

P

pacemaker s séadaire m4
pachyderm s pacaideirm f2 (pl -eacha)
pachydermal a pacaideirmeach a
Pacinian corpusle coirpín m4 Pacini
pair s péire m4
pair v péireáil v (pres -álann pp -áilte vn péireáil)
paired appendages géagánphéire m4
paired fins eitephéire m4
paired limbs géagphéire m4
palae(o)- pref pailé(a)-, pailé(i)- pref
palaeobotany s pailéaluibheolaíocht f3
palaeocene a pailéicéineach a
palaeoecology s pailé-éiceolaíocht f3
palaeontology s pailé-ointeolaíocht f3
palaeozoic a pailéasóch a
palatability s dea-bhlastacht f3
palea s pailéad m1
palisade s pailis f2
palisade cell cill f2 phailise
palisade layer ciseal m1 pailise
palisade tissue fíochán m1 pailise
pallium s palliam m4
palmitic a pailmíteach a
palp s pailp f2 (pl -eanna)
palynology s pailineolaíocht f3
pancreas s paincréas m1, briseán m1 milis, dúlia m4
pancreatic a paincréasach a
pancreatic juice súlach m1 paincréasach
pancreatin s paincréitin f2
pancreozymin s paincréisimin f2
pandemic a paindéimeach a
panmixis s painmiscis f2
pant(o)- pref panta(i)- pref
pantothenic a pantaitéineach a
papain s paipin f2
papillae spl (of taste buds) sineáin mpl
pappus s papas m1
para- pref para(i)- pref
para-aminobenzoic a para-aimínibeansóch a
parachute s paraisiút m1
parachute a paraisiútach a
parachute fruit toradh m1 paraisiútach
parachute seed síol m1 paraisiútach
paraffin s pairifín m4
paraffin section slisne m4 pairifín
paramecium s paraiméiciam m4
paraphysis s paraifís f2
parasite s seadán m1, paraisít f2
parasitic a seadánach a
parasitism s seadánachas m1
parasitize v seadánaigh v
parasitology s seadeolaíocht f3
parasympathetic a paraisimpiteach a
parasympathetic system córas m1 paraisimpiteach
parathyroid a paraitíoróideach a
parathyroid gland faireog f2 pharaitíoróideach
paratonic a paratonach a
parazoan s parasóch m1
parazoan a parasóch a
parenchyma s paireincíoma m4
parenchymatous a paireincíomach a
parent care tuistechúram m1
parent material máthairábhar m1
parthen(o)- pref partana(i)- pref
parthenocarpy s partanacarpacht f3
parthenogenesis s partanaigineas m1
parthenogenetic a partanaiginiteach a
particle s cáithnín m4
parturition s breith f2
passerine s pasaireach m1
passerine a pasaireach a
passive gamete gáiméit f2 fhulangach
patella s pláitín m4 na glúine
path s conair f2
path(o)- pref pata(i)- pref
pathogen s pataigin f2
pathogenesis s pataigineas m1
pathogenic a pataigineach a
pathology s paiteolaíocht f3
pattern s patrún m1
peat s móin f3
pectate s peicteáit f2
pectic a peicteach a
pectin s peictin f2
pectinase s peictionáis f2
pectoral a brollaigh gs as a, uchtach a
pectoral girdle crios m3 uchtach
pectoralis s uchtmhatán m1
pectoralis major uchtmhatán m1 mór
pectoralis minor uchtmhatán m1 beag
pectose s peicteos m1
pedigree s ginealach m1
pedology s peideolaíocht f3, ithireolaíocht f3
peduncle s gasán m1
peg-and-socket joint alt m1 pionna agus cuas
pelagic a peiligeach a
pelagic zone crios m3 peiligeach
pellagra s peallagra m4
pelvic a peilbheach a
pelvic girdle crios m3 peilbheach
pelvis s peilbheas m1
penial a péineasach a
penicillin s peinicillin f2
penis s péineas m1
pentadactyl a peinteadachtalach a
pentadactyl limb géag f2 pheinteadachtalach
pentose s peantós m1
pepsin s peipsin f2
pepsinogen s peipsinigin f2
peptic a peipteach a
peptic cell cill f2 pheipteach
peptide s peiptíd f2
peptide a peiptídeach a
peptide bond nasc m1 peiptídeach
pept(o)- pref peiptea-, peipti- pref
peptone s peaptón m1
perennate v trébhliantaigh v, ilbhliantaigh v
perennating s trébhliantú m (gs -taithe), ilbhliantú m (gs -taithe)
perennating a trébhliantach a, ilbhliantach a
perennation s trébhliantú m (gs -taithe), ilbhliantú m (gs -taithe)
perennial s trébhliantóg f2, ilbhliantóg f2
perennial a trébhliantúil a, ilbhliantúil a
peri- pref peirea-, peiri-, im- pref
perianth s peirianta m4
pericardium s peireacairdiam m4
pericarp s peireacarp m1
perichondrium s peireacoindriam m4
periclinal a imchlaonasach a
pericycle s peiriciogal m1
periderm s peirideirm f2 (pl -eacha)
perigynous a peirigíniúil a
perilymph s peirilimfe f4
period s tréimhse f4
period s (Ch.) peiriad m1
periodicity s tréimhsiúlacht f3
periodicity s (Ch.) peiriadacht f3
periosteum s pearoistéam m1
peripheral a imeallach a
peripheral nervous system néarchóras m1 imeallach, imeallchóras m1 na néaróg
peristalsis s imfháscadh m (gs -áiscthe)
peristaltic a imfháisceach a
peristome s peireastóm m1
perithecium s peiritéiciam m4
peritoneum s peireatóinéam m1
permanent tooth buanfhiacail f2
permeability s tréscaoilteacht f3
permeable a tréscaoilteach a
permease s peirméáis f2
peroxidase s sárocsaíodáis f2
pest s lotnaid f2
pesticide s lotnaidicíd f2
petal s peiteal m1
petiole s peitín m4
Petri dish mias f2 Petri
phaeophyte s faeifít f2
phagocyte s fagaicít f2
phagocytosis s fagaicíotóis f2
-phagous suff -fagach a
phalange s falang m1
phalangeal a falangach a
phalloid s fallóideach m1
pharynx s faraing f2
phase s pas m4 (pl -anna)
phen(o)- pref feinea-, feini- pref
phenology s feineolaíocht f3
phenotype s feinitíopa m4
phenotypic a feinitíopach a
phenylalanine s feiniolalainín m4
phenylketonuria s feinilcéatónúiria f4
-phil suff (= -phile) -fil f2
-phila suff -file f4
-phile suff (= -phil) -fil f2
-philia suff -filia f4
-philiac suff -filiach m1 & a
-philic suff -fileach a
philo- pref filea-, fili- pref
-philous suff -fileach a
-phily suff -fileacht f3
phloem s fléam m1
phoronid s foróinid f2
phoronidic a foróinideach a
phosphagen s fosfaigin f2
phosphatase s fosfatáis f2
phosphate s fosfáit f2
phosph(o)- pref fosfa(i)- pref
phosphoglucomutase s fosfaglúcamútáis f2
phosphoglyceraldehyde s fosfaigliocraildéad m1
phosphoglyceric acid aigéad m1 fosfaiglicreach
phosphoglyceromutase s fosfaiglicreamútáis f2
phosphohexoisomerase s fosfaiheicsisiméaráis f2
phospholipid s fosfailipid f2
phosphopyruvic a fosfaipiorúvach a
phosphorescence s bithlonracht f3
phosphorylase s fosfairioláis f2
phosphorylation s fosfairiliú m (gs -lithe), fosfairiliúchán m1
phosphotriose isomerase isiméaráis f2 fosfaithríóis
phot(o)- pref fóta(i)- pref
photonasty s fótanastacht f3
photoperiodism s fótaithréimhseacht f3
photophosphorylation s fótafosfairiliú m (gs -lithe)
photoreceptor s fótaghabhdóir m3
photosynthesis s fótaisintéis f2
photosynthetic a fótaisintéiseach a
phototactic a fótaluadrach a
phototaxis s fótaluadar m1
phototrophic a fótatrófach a
phototropic a fótatrópach a
phototropism s fótatrópacht f3
pH scale scála m4 pH
phyco- pref fícea-, fíci- pref
phycocyanin s fíciciainin f2
phycoerythrin s fíceiritrin f2
phycomycete s fícimícéit f2
-phyll suff -fill f2
phyllo- pref fillea-, filli- pref
phylloclade s filleaclad m1
phyllode s fiollóid f2
phyllotaxy s duilleagar m1
phyl(o)- pref fílea-, fíli- pref
phylogeny s fíligineacht f3
phylum s fíleam m1
physical link nasc m1 fisiceach
physiochemical a fisiceimiceach a
physiognomy s dreach m3 (npl -a gpl dreach)
physiographic factors tosca fpl fiseagrafacha
physiography s fiseagrafaíocht f3
physiology s fiseolaíocht f3
-phyte suff -fít f2
phyt(o)- pref fítea-, fíti- pref
phytochrome s fíteacróm m1
phytophagous a fíteafagach a
phytoplankton s fíteaplanctón m1
phytosociology s fíteasocheolaíocht f3
pigment sf4 (pl -ocha)
pileus s piléas m1
piliferous a ribeach a
pineal a pinéalach a
pineal body ball m1 pinéalach
pineal eye súil f2 phinéalach
pineal stalk gas m1 pinéalach
pin-eyed a biorshúileach a
pinna s (leaflet) duillín m4
pinna s (feather) cleite m4
pinnate a cleiteach a
pinnatifid a cleitiúil a
pinnule s cleitín m4
pinocytosis s pinicíotóis f2
pinworm s (= threadworm) snáthphéist f2 (pl -eanna)
pistil s pistil f2
pistillate a pistileach a
pit s logall m1
pith s laíon m1
pithecanthropine s piteacantraipíneach m1
pithecanthropine a piteacantraipíneach a
pithec(o)- pref piticea-, pitici-, piteac- pref
pithecoid s piteacóideach m1
pithecoid a piteacóideach a
pitted a logallach a
pituitary a piotútach a
pituitary gland faireog f2 phiotútach
pituitary hormone hormón m1 piotútach
pituitrin s piotúitrin f2
pivot joint alt m1 maighdeogach
placenta s placaint f2
placental a placainteach a0
placental mammal mamach m1 placainteach
placentate a placainteach a
plagi(o)- pref plaga(i)-, claon- pref
plagioclimax s plagfhorchéim f2 (pl -eanna)
plagiogeotropism s claongheotrópacht f3
plagiosere s plagaiséir f2
planarian s plánárach m1
plankter s planctar m1
plankton s planctón m1
plant s planda m4
plantigrade a bonnsiúlach a
plasma s plasma m4
plasma protein plasmaphróitéin f2
plasmalemma s plasmaileime f4
plasm(o)- pref plasma(i)- pref
plasmodesma s plasmachuibhrín m4
plasmolysis s plasmalú m (gs -laithe)
plasmolytic a plasmalaíoch a
plastid s plastaid f2
platelet s pláitín m4
pleio- pref (= pleo-, plio-) pléa-, pléi- pref
Pleiocene a (= Pliocene) Pléicéineach a
pleistocene a pléisticéineach a
pleo- pref (= pleio-, plio-) pléa-, pléi- pref
pleura s pleora m4
pleural a pleorach a
pleural cavity cuasán m1 pleorach
pleuro- pref (of pleurisy) pliúra(i)- pref
plicate a pléatach a
plio- pref (= pleio-, pleo-) pléa-, pléi- pref
Pliocene a (= Pleiocene) Pléicéineach a
ploidy s plóideacht f3
-ploidy suff -plóideacht f3
plumage s cluimhreach f2, clúmh m1
plumule s péacán m1
plurilocular a il-localach a
pneumato- pref neomata(i)- pref
pneumatophore s neomatafór m1
pneumo- pref neoma(i)-
pneumo- pref (of pneumonia) niúma(i)- pref
-pod suff -pód m1
-pod suff -pódach a
podium s póidiam m4
podous a cosach a
podous grub cruimh f2 chosach
-podous suff -pódach a
podzol s podsal m1
podzolic a podsalach a
podzolisation s podsalú m (gs -laithe), podsalúchán m1
poikilothermic a corrtheasach a
poisoning s nimhiú m (gs -mhithe)
polar a polach a
polar body coirpín m4 polach
polar nucleus núicléas m1 polach
pole s pol m1
poliomyelitis s polaimiailíteas m1
pollen s pailin f2
pollen analysis anailís f2 phailneach
pollen sac sac m1 pailine
pollen tube feadán m1 pailneach
pollination s pailniú m (gs -nithe)
pollinator s pailneoir m3
pollinium s pailniam m4
poly- pref pola(i)-, il- pref
polyadelphous a polaideilfeach a
polychaete s polacaet m1
polymorphism s polamorfacht f3
polyoestrous a iléastrasach a
polyp s polaip f2
polypeptide s polaipeiptíd f2
polypetalous a ilpheitealach a
polyphyletic a polaifíléiteach a
polyploid s polaplóideach m1
polyploid a polaplóideach a
polyploid species speiceas m1 polaplóideach
polyploidy s polaplóideacht f3
polypod s polapód m1
polypodous a polapódach a
polypoid a polapóideach a
polysaccharide s polaisiúicríd f2
polysepalous a ilseipealach a
pome s póma m4
pond s linn f2 (pl -te)
pond dipping sampláil f3 linne
pond net líontán m1 linne
pooter s pútar m1
population s pobal m1
population cycle pobalchuaird f2
pore s piochán m1, póir f2 (pl -eanna)
pore space piochspás m1
porosity s póiriúlacht f3
porphyrin s porfairin f2
portal system córas m1 iomprach
portal vein féith f2 iomprach
posterior a deiridh gs as a
potato blight dúchan f3 phrátaí
potential s poitéinseal m1
potometer s potaiméadar m1
Precambrian a Réamhchaimbriach a
precipitate s deascán m1
precipitation s (Meteor.) frasaíocht f3
precipitin s préicipitin f2
predation s creachóireacht f3
predator s creachóir m3
predatory a creachóireach a
prediction s réamhaisnéis f2
pregnancy s toircheas m1
pregnant a torrach a
premolar s fiacail f2 leathchúil
preparation s ullmhóid f2
preputial a forchraicneach a
presence s láithreacht f3
preserve v (keep in existence) caomhnaigh v
preserve v (keep from decomposition) leasaigh v
preserve v (in fossil form) buanaigh v
preserved fossil iontaise f4 bhuanaithe
preserved specimen eiseamal m1 leasaithe
presystole s réamhshiostól m1
prevernal a réamhearrachúil a
prevernal aspect dreach m3 réamhearrachúil
prey s creachaí m4
prey on v creach v
prey-predator relationship gaolmhaireacht f3 creachaí agus creachóra
primary a príomhúil a
primary axis ais f2 phríomhúil
primary consumer tomhaltóir m3 tosaigh
primary meristem míristéama m4 príomhúil
primary phloem fléam m1 príomhúil
primary root fréamh f2 phríomhúil
primary succession comharbas m1 príomhúil
primary tissue fíochán m1 príomhúil
primary xylem xiléim f2 phríomhúil
primate s príomhach m1
primate a príomhach a
primates spl (members) príomhaigh mpl
primitive a céadrata a
primordial a príomhordúil a
principle s priosabal m1
principle of biogenesis prionsabal m1 an bhithghinis
principle of spontaneous generation prionsabal m1 na huathghiniúna
prisere s príséir f2
pro- pref pró(i)- pref
proboscis s próboscas m1
procambium s prócaimbiam m4
procaryotic a prócaratach a
procumbent a sínte a
producer s táirgeoir m3
producer organism orgánach m1 táirgthe
productivity s táirgiúlacht f3
profile s (soil) próifíl f2
profile transect traschrios m3 próifíle
progenitor s sinsear m1
progeny s sliocht m3
progesterone s prógaistéarón m1
proglottid s próglotaid f2
prolactin s prólachtain f2
proliferate v iomadaigh v
proliferation s iomadú m (gs -daithe)
proline s próilín m4
pronucleus s prónúicléas m1
propagate v iomadaigh v
propagation s iomadú m (gs -daithe)
prophase s própas m4
prophylaxis s próifiolacsas m1
proprioceptor s féinghabhdóir m3
prop root (= buttress root, stilt root, strut root) fréamh f2 thaca
prostate s próstatach m1
prostate a próstatach a
prosthetic a próistéiteach a
prostomium s próstóimiam m4
prostrate a sínte a
protandrous a luathfhireannach a
protection s cosaint f3
protective coloration dathú m cosanta
protein s próitéin f2
protein a próitéineach a
proteinase s próitéanáis f2
prote(o)- pref próité(a)-, próité(i)- pref
proteolytic a próitéalaíoch a
proteolytic enzyme einsím f2 phróitéalaíoch
prothallus s prótallas m1
prothrombin s prótroimbin f2
protist s prótaisteach m1
protistan s prótaisteach m1
protistan a prótaisteach a
protistic a prótaisteach a
prot(o)- pref próta(i)-, luath- pref
proto-cooperation s prótachomhoibriú m (gs -ithe)
protogynous a luathbhaineannach a
protonema s prótainéam m1
protoplasm s prótaplasma m4
protoplast s prótaplast m4
protopod s prótapód m1
protopod a prótapódach a
protostele s prótaistéil f2
protoxylem s prótaixiléim f2
protozoan s prótasón m1
protozoan a prótasónach a
province s limistéar m1
proximal a neasach a
prune v sciot v (pp -a)
psammosere s samaiséir f2
pseudo- pref bréag- pref
pseudoparenchyma s bréagphaireincíoma m4
pseudopodium s bréagphóidiam m4
pseudotrachea s bréagthraicé f4
psilopsid s siolopsaideach m1
psilopsid a siolopsaideach a
-pteric suff -pteireach a
pterid(o)- pref teiridea-, teiridi- pref
pteridophyte s teiridifít f2
pteridophytic a teiridifíteach a
pterin s teirin f2
-pterous suff -pteireach a
-pteryx suff -pteiric f2
ptomaine s tóimín m4
ptyalin s tiailin f2
puberty s caithreachas m1
pubic a púbasach a
pubis s púbas m1
puffball s bolgán m1 béice
pulmonary a scamhógach a
pulmonary artery artaire m4 scamhógach
pulmonary mechanism meicníocht f3 scamhógach
pulmonary system córas m1 na scamhóg
pulmonary vein féith f2 scamhógach
pulp cavity cuas m1 bia fiacaile
pulsate v frithbhuail v (vn -ualadh)
pulse s (Anat.) cuisle f4
pulse s (of heart) frithbhualadh m (gs -uailte)
pulse s (Bot.) piseánach m1
pupa s pupa m4
pupation s pupú m (gs -paithe)
pupal a pupach a
puparium s pupalann f2
pupate v pupaigh v
pupil s mac m1 imrisc
pure breed íonphór m1
purebred a íonphóraithe a
purify v íonaigh v
purine s púirín m4
pus s brach m3
pycnidium s picnidiam m4
pycnosis s piocnóis f2
pygostyle s pígistíl f2
pyloric a píolórach a
pyloric sphincter iatóir m3 píolórach
pylor(o)- pref píolóra(i)- pref
pylorus s píolóras m1
pyramid s pirimid f2
pyrenoid s piréanóideach m1
pyrid(o)- pref piridea-, piridi- pref
pyridoxal a pireadocsach a
pyridoxamine s pireadocsaimín m4
pyridoxine s pireadocsaín m4
pyrimidine s pirimidín m4
pyr(o)- pref pirea-, piri- pref
pyrogallic acid aigéad m1 pireagallach
pyrophosphate s pireafosfáit f2
pyruvic a piorúvach a
pyruvic acid aigéad m1 piorúvach
pyruvate s piorúváit f2
pyrrole s pioról m1

Barr

Q

quadrat s cuadraí m4
quantum s candam m1
quarantine s coraintín m4
quaternary a ceathartha a
quill s cleite m4
quinine s cuinín m4
quotient s líon m1

Barr

R

race s cine m4 (pl -níocha)
raceme s raicéim f2
rachis s droimín m4
radial a gathach a
radial longitudinal section fadghearradh m gathach
radially symmetrical ga-shiméadrach a
radial symmetry ga-shiméadracht f3
radiated seed síol m1 gathaithe
radiation s radaíocht f3
radical s (Ch.) fréamh f2 (pl -acha)
radical a fréamhaí a
radicle s (Biol.) fréamhán m1
radio- pref rada(i)- pref
radioactivity s radaighníomhaíocht f3
radiocarbon s radacarbón m1
radiocarbon dating (= carbon dating) dátú m radacarbóin
radius s (Anat.) ga m4 (pl -thanna)
rain s báisteach f2
rain forest foraois f2 bháistí
raised a ardaithe a
raised beach cladach m1 ardaithe
raised bog portach m1 ardaithe
ramentum s ramant m1
ramet s ramait f2
random sample sampla m4 randamach
raphe s raife f4
raphide s raifíd f2
rapid s fánsruth m3 (pl -anna)
rapid a mear a
raptorial feeding sciob-bheathú m (gs -thaithe)
rare a annamh a
rate s ráta m4
rate of flow ráta m4 sreafa
ratio s cóimheas m3
ray s ga m4 (pl -thanna)
ray a gathach a
ray floret bláthóg f2 ghathach
reabsorb v athionsúigh v
reabsorption s athionsú m (gs -ite)
reaction s (Ch.;Ph.) imoibriú m (gs -rithe)
reagent s (Ch.) imoibreán m1
recapitulation theory teoiric f2 an achoimrithe
receptacle s gabhdán m1
receptor s gabhdóir m3
recessive a cúlaitheach a
recessive gene géin f2 chúlaitheach
recessive trait tréith f2 chúlaitheach
recombination s athchuingir f5 (gs -greach pl -greacha)
record s taifead m1, cuntas m1
record v taifead v
record a barr- pref
record specimen barreiseamal m1
rectal a reicteach a
rectum s reicteam m4
rectus muscles of the eye dírmhatáin mpl na súile
red algae algaí mpl dearga
red blood cell fuilchill f2 dhearg
red blood corpuscle fuilchoirpín m4 dearg
redia s reideach m1
reduce v laghdaigh v
reductase s dí-ocsaíodáis f2
reduction division deighilt f2 laghdúcháin
reflex s athfhilleadh m (gs -llte)
reflex a athfhillteach a
reflex arc stua m4 athfhillteach
refugium s díseart m1
regenerate v athghin v (vn -niúint)
regeneration s athghiniúint f3 (gs -niúna)
region s (zone) réigiún m1
region s (of brain) réigiún m1, fearann m1
regulate v rialaigh v
regulated diet aiste f4 rialaithe bia
regulator gene géin f2 rialaitheach
relationship s gaol m1; gaolmhaireacht f3
relay neuron néarón m1 seachadta
releaser s scaoilteoir m3
relict s iarmharach m1
relict a iarmharach a
relict distribution dáileadh m iarmharach
relict fauna fána m4 iarmharach
relict flora flóra m4 iarmharach
remains spl iarsmaí mpl
renal a duánach a
renal calculus calcalas m1 duáin
renal portal system córas m1 iomprach na nduán
renal portal vein féith f2 iomprach na nduán
renal vein féith f2 dhúanach
rennin s reinin f2
replication s macasamhlú m (gs -laithe)
representative organism orgánach m1 ionadaíoch
repressor s sriantóir m3
reproduce v atáirg v (pp -the)
reproduction s atáirgeadh m (gs -gthe)
reproductive a atáirgeach a
reptile s reiptíl f2
requirement s riachtanas m1
reserve s (reservation) comarclann f2
resistance s frithsheasmhacht f3, friotaíocht f3
resistant a frithsheasmhach a, friotaíoch a
respiration s riospráid f2
respiratory a riospráide gs as a
respiratory enzyme einsím f2 riospráide
respiratory movement gluaiseacht f3 riospráide
respiratory organ orgán m1 riospráide, ball m1 riospráide
respiratory pigment f4 riospráide
respiratory quotient líon m1 riospráide
respiratory sac sac m1 riospráide
respire v riospráid v
response s freagairt f3 (gs -gartha)
responsiveness s sofhreagracht f3
resting cell cill f2 idirphasach
resting egg ubh f2 righnis
resting nucleus núicléas m1 idirphasach
reticulate a líontánach a
reticulate v líontánaigh v
reticulate thickening tiúchan f3 líontánach
reticulin s líontáinin f2
reticulin fibre snáithín m4 líontáinine
reticulo-endothelial system córas m1 líontán intéiliach
reticulo-endothelium s líontán m1 intéiliach
reticulum s (netlike structure) líontán m1
reticulum s (of camelís stomach) reiticealam m1
retina s reitine f4
retinal s (Bio-Ch.) reitineach m1
retinal a (Anat.) reitineach a
retinene s reitinéin f2
retin(o)- pref reitinea-, reitini- pref
retinol s reiteanól m1
retrogression s aisghabháil f3
reversible reaction imoibriú m inchúlaithe
revolute a aischasta a
rheotaxis s réaluadar m1
rhesus factor (Rh factor) fachtóir m3 rhesus
rhiz(o)- pref risea-, risi- pref
rhizoid s riosóideach m1
rhizome s riosóm m1
rhizomorph s riseamorf m1
rhod(o)- pref róda(i)- pref
rhodophyte s ródaifít f2
rhodopsin s ródoipsin f2
rib s easna f4 (pl -cha)
rib(o)- pref ribea-, ribi- pref
riboflavin s ribeaflaivin f2
ribonuclease s ribeanúicléáis f2
ribonucleic a ribeanúicléasach a
ribonucleic acid (RNA) aigéad m1 ribeanúicléasach
ribose s riobós m1
ribosome s ribeasóm m1
ribulose s riobalós m1
rickets s raicíteas m1
rigidity s (of body, skeleton) righneas m1
rill erosion creimeadh m sruthlánach
ring s fáinne m4
ringing experiment turgnamh m1 fáinneach
riparian a bruachánach a
ripple mark tonnroc m1
RNA (= ribonucleic acid) aigéad m1 ribeanúicléasach, RNA
roan a ruánach a
rod s (Anat.;Biol.;Bot.) slat f2
rod s (Algae) feam m3 (pl -manna)
rodent s creimire m4
root s fréamh f2 (pl -acha)
root v fréamhaigh v
root cap fréamhchumhdach m1
root hair fréamhribe m4
rooting powder púdar m1 fréamhaithe
root nodule fréamhnóidín m4
root pressure fréamhbhrú m4
root stock fréamhstoc m1
root system fréamhra m4, fréamhchóras m1
root tip inn m na fréimhe
root tuber tiúbar m1 fréimhe
root uptake of salts iontógáil f3 salainn na fréimhe
rot s lobhadh m (gs lofa)
rot v lobh v (pp lofa)
rotation of crops uainíocht f3 na mbarr
rotatory joint alt m1 rothlach
roughage s gairbhseach f2
rouleau s rúló m4 (pl -nna)
ruderal s rudarach m1
ruderal a rudarach a
rudimentary a buntúsúil a
rumen s cogansach f2
ruminant s athchogantach m1
ruminant a athchogantach a
runner s reathaire m4

Barr

S

sac s sac m1
saccharase s siúcráis f2
saccharide s siúicríd f2
sacculus s sacalas m1
sacral a sacrach a
sacrum s sacram m1
saddle scar colm m1 diallaite
saggital a saighdeach a
saliva s seile f4
salivary a seileach a
salmon spawn sceith f2 bhradán
salt s salann m1
salt a goirt a
salt marsh riasc m1 goirt
saltation s saltú m (gs -taithe)
samara s samár m1
sample s sampla m4
sample v sampláil v (pres -álann pp -áilte vn sampláil)
sampling s sampláil f3 (gs -ála)
sand culture saothrúchán m1 gainimh, saothrán m1 gainimh
sap sm4 (pl -nna)
saprophyte s sapraifít f2
saprozoic a saprasóch a
saprozoite s saprasóit f2
sapwood s sú-adhmad m1
sarcolemma s sarcaileime f4
sarcoplasm s sarcaplasma m4
sarcostyle s sarcaistíl f2
saturate v sáithigh v
saturated a sáithithe a
saturation s sáithiúchán m1
saturation deficit easnamh m1 sáithiúcháin
saturation point pointe m4 sáithiúcháin
saxicolous a clochiarrthach a
scalariform thickening tiúchan f3 dhréimreach
scale s (Z.) gainne m4
scalp s plait f2 (pl -eanna)
scape s maolghas m1
scapula s slinneán m1
scar s colm m1
scattering layer ciseal m1 scaipthe
scavenge v scrobláil v (pres -álann pp -áilte vn scrobláil)
scavenger s scroblachóir m3
scavenging s scroblachóireacht f3
schiz(o)- pref scitsea-, scitsi- pref
schizocarp s scitseacarp m1
schizogenous a scitsiginiúil a
schizogony s scitseagonacht f3
scion s beangán m1
sclereid s scléirid f2
sclerenchyma s scléireincíoma m4
scler(o)- pref scléirea-, scléiri-, scléar- pref
scleroprotein s scléireapróitéin f2
sclerosis s scléaróis f2
sclerotic a scléaróiseach a
sclerotium s scléaróit f2
scolex s scoiléacs m4
scree s screathan m1
scrotum s cadairne m4
scrub s scrobarnach f2
scurvy s scorbach m1
scutellum s scéithín m4
sealed sterile agar plates plátaí mpl steiriúla séalaithe agair
seashore s cladach m1
seasonal a séasúrach a
seasonal aspect dreach m3 séasúrach
seaweed s feamainn f2
sebaceous a geireach a
sebaceous gland faireog f2 gheireach
secondary a tánaisteach a
secondary host óstach m1 tánaisteach
secondary meristem míristéama m4 tánaisteach
secondary phloem fléam m1 tánaisteach
secondary sex characteristics tréithe fpl tánaisteacha gnéis
secondary thickening tiúchan f3 thánaisteach
secondary tissue fíochán m1 tánaisteach
secondary xylem xiléim f2 thánaisteach
secrete v tál v
secretin s seicréitin f2
secretion s tál m1
section s gearradh m (gs -rrtha)
seed s síol m1
seed v síol v
seed coat síolchóta m4
seed dispersal scaipeadh m síolta
seed-enclosed plant planda m4 síolfholaithe
seedling s síológ f2
segment s deighleog f2
segment v deighil v (pres deighleann vn deighilt)
segmental a deighilteach a
segmentation s deighilt f2
segmented a deighilte a
segregate v leithscar v (pp -tha)
segregation s leithscaradh m (gs -rtha)
seismo- pref seismea-, seismi- pref
seismonastic a seismeanastach a
seismonasty s seismeanastacht f3
selection s roghnú m (gs -naithe)
self- pref féin- pref
self-duplication of DNA féin-dúbailt f2 DNA
self-fertilization s féintoirchiú m (gs -chithe)
self-pollinate v féinphailnigh v
self-pollination s féinphailniú m (gs -nithe)
semen s seamhan m1
semi-auricular a cuaschluaisíneach a
semicircular a leathchiorclach a
semicircular canals canálacha fpl leathchiorclacha
semilunar a corránach a
seminal a seamhain gs as a, seamhnach a
seminal fluid sreabhán m1 seamhnach
seminal vesicle saicín m4 seamhnach
seminiferous a seamhanmhar a
sensation s mothú m (gs -thaithe)
sense s céadfa m4
sense a céadfach a
sense organ ball m1 céadfach
sensitivity s mothálacht f3
sensor s braiteoir m3
sensory a céadfach a
sensory neurons néaróin mpl chéadfacha
sepal s seipeal m1
septate a seipteamach a
septum s seipteam m1, fochra m4
seral a séireach a
sere s séir f2 (pl -eanna)
serine s séirín m4
serology s séireolaíocht f3
serrate a sábhach a
Sertoli cell cill f2 Sertoli
serum s séiream m1
sessile a suiteach a
sessile animal ainmhí m4 suiteach
seta s séite f4
settle v (of blood) síothlaigh v
sewage s camras m1
sewage disposal diúscairt f3 chamrais
sewerage s séarachas m1
sex s gnéas m1 (pl -anna)
sex v gnéasaithin v (pres -aithníonn pp -aitheanta vn -aithint)
sex cell gnéaschill f2
sex characteristic tréith f2 ghnéis
sex chromosome gnéaschrómasóm m1
sex comb gnéaschírín m4
sex determination gnéaschinneadh m (gs -innte)
sex glands gnéasfhaireoga fpl
sex hormone gnéas-hormón m1
sex-linkage s gnéasnascadh m (gs -ctha)
sex-linked a gnéasnasctha a
sex organ gnéasorgán m1
sex ratio cóimheas m3 gnéasanna
sexual a gnéasach a
sexual fluids sreabháin mpl ghnéis
sexual intercourse caidreamh m1 collaí
sexual reproduction atáirgeadh m gnéasach
shade-loving plant planda m4 scáthiarrthach
shaft s (of bone) fearsaid f2 (cnáimhe)
shaft s (of feather) gas m1
sheath s truaill f2 (pl -í)
shellfish s sliog-iasc m1
shelter s foscadh m1 (gs -aidh)
shiver s crith m3 (gs creatha pl creathanna)
shiver v crith v (vn crith)
shoal v (of fish) ráthaigh v
shoaling s (of fish) ráthú m (gs -thaithe), ráthaíocht f3
shoot s péacán m1
short-day plant planda m4 gearrlae
shorthorn s (breed) gearradharcach m1
short sightedness gearr-radharc m1
shoulder s gualainn f2 (pl guaillí)
shoulder blade slinneán m1
shoulder girdle crios m3 guailleach
shoulder joint alt m1 gualainne
shrub s tor m1
shrub layer torchiseal m1
sickle-cell anaemia anaemacht f3 chorráncheallach
sieve s criathar m1
sieve a criathrach a
sieve cell cill f2 chriathrach
sieve plate pláta m4 criathrach
sieve tube feadán m1 criathrach
sight s radharc m1
siliceous a siliceach a
siliqua s sileac m1
silt s lathach f2, sioltadh m (gs -ta)
silt v líon le lathach v, siolt v
silting s sioltadh m (gs -ta)
similar twins cúpla m4 comhchosúil
simple eyes súile fpl simplí
simple organism orgánach m1 simplí
simple pits logaill mpl mhaola
single-celled animal ainmhí m4 aoncheallach
single-character cross crosáil f3 aontréitheach
single circulation imshruthú m singil
single-factor inheritance oidhreachtúlacht f3 aonfhachtóireach
sinistral a tuathail a
sinistral adv tuathal adv
sinus s cuas m1 (npl -a)
sinusoid s cuasóideach m1
sinusoidal a (Math.) síneasóideach a
site s láthair f5 (gs láithreach pl láithreacha)
skeletal muscle matán m1 cnámharlaigh
skeleton s cnámharlach m1
skin s craiceann m1 (pl craicne)
skull s cloigeann m1 (pl cloigne), blaosc f2 (an chinn)
sleeping sickness suanghalar m1 (na hAfraice)
slide s sleamhnán m1
slim a seang a
slim v seangaigh v
slime s slam m1
slime fungus slamfhungas m1
slime mould slam-mhúscán m1
slipper animalcule paraiméiciam m4
sludge s sloda m4
slug s drúchtín m4
small intestine stéig f2 bheag
smallpox s bolgach f2
smear s (Bac.) smearadh m (gs -rtha)
smell s boladh m1
smooth muscle matán m1 mín
snail s seilide m4
soaring flight eitilt f2 ardaitheach
social behaviour iompraíocht f3 shóisialta
society s cuallaíocht f3
soft fruit bogthoradh m1 (pl -rthaí)
soft palate coguas m1
soil s ithir f5 (gs ithreach pl ithreacha)
soil erosion creimeadh m ithreach
soil map léarscáil f2 ithreach, mapa m4 ithreach
soil profile próifíl f2 ithreach
soil structure comhdhéanamh m1 ithreach
soil texture uigeacht f3 ithreach
solar energy fuinneamh m1 gréine
solifluction sreabhadh m ithreach
soluble a intuaslagtha a
solum s sólam m1
solution s tuaslagán m1
solvent s tuaslagaí m4
somaesthetic a sóiméistéiseach a
somatic a sómach a
somatic cell cill f2 shómach
somatic mesoderm méisideirm f2 shómach
somite s sóimít f2
sorede s soiréad m1
sorus s sóras m1
sour a (of milk) géar a
sour a (of milk) géaraigh a
space s spás m1 (pl -anna)
spadix s spáideog f2
spathe s spáidín m4
spawn s sceathrach f2, sceith f2
spawn v sceith v (pp sceite)
special a sain- pref
specialization s speisialtóireacht f3
specialized a sainfheidmeach a
special sense sainchéadfa m4
species s speiceas m1
specific a speiceasach a, sonrach a, sainiúil a
specificity s speiceasacht f3
specimen s (type) eiseamal m1
spectrum s speictream m1
sperm s speirm f2 (pl -eacha)
sperma- pref (= spermo-) speirmea-, speirmi- pref
spermatic a speirmiteach a
spermatid s speirmitid f2
spermatocyte s speirmiticít f2
spermatogenesis s speirmitigineas m1
spermatozoan a speirmiteasóch a
spermatozoon s speirmiteasón m1
sperm cell speirmchill f2
spermo- pref (= sperma-) speirmea-, speirmi- pref
spermogonium s speirmeagóiniam m4
sphen(o)- pref sféinea-, sféini- pref
sphenoid s sféanóideach m1
sphenoidal a sféanóideach a
sphincter s iatóir m3
sphincter muscle matán m1 iata
spike s spíce m4
spikelet s spícín m4
spinal column dromlach m1
spinal cord corda m4 an dromlaigh
spinal nerves néaróga fpl an dromlaigh
spindle s fearsaid f2
spine s (Anat.) dromlach m1
spine s (Bot.) spíon f2 (pl -ta)
spinneret s sníomhadán m1
spiracle s spioracal m1
spiracle a spioraclach a
spiral a bíseach a
spiral thickening tiúchan f3 bhíseach
spiricle s spiricil f2
spirillum s spirilleam m1
spirochaete s spireacaet m1
splanchnic mesoderm méisideirm f2 splancnach
splash zone crios m3 steancála
spleen s liathán m1
sponge s spúinse m4
spongy layer sraith f2 mhúscánach
spongy tissue fíochán m1 spúinsiúil
spontaneous generation uathghiniúint f3
spontaneous origin of disease uathghalraíocht f3
sporangiophore s spórangafór m1
sporangium s spóragán m1
spore s spór m1
sporeling s spóróg f2
spor(o)- pref spóra(i)- pref
sporocyst s spóraicist f2
sporogonium s spóragóiniam m4
sporophore s spórafór m1
sporophyll s spóraifill f2
sporophyte s spóraifít f2
sporophyte generation ginealach m1 spóraifíteach
sporozoan a spórasóch a
sporozoite s spórasóit f2
sporulate v spóraigh v
sporulation s spórú m (gs -raithe)
sprout s eascróg f2
sprout v eascair v (pres -craíonn pp eascartha vn -t)
squash preparation brú-ullmhóid f2
stabilization s cobhsú m (gs -saithe)
stabilize v cobhsaigh v
stable a cobhsaí a
stain s smál m1
stain v smál v, ruaimnigh v
stained preparation ullmhóid f2 ruaimnithe
staining s ruaimniú m (gs -nithe)
stalk s gas m1
stamen s staimín m4
staminate a staimíneach a
staminode s staimíonóid f2
stand s (of trees, etc.) clampa m4
standing crop barr m1 ar a chois
stapes s stíoróip f2, stapes m4
staphylococcal a stafalacocúil a
staphylococcus s stafalacocas m1
starch s stáirse m4
starch sheath truaill f2 stáirse
starch agar plates plátaí mpl agair stáirse
stato- pref stata(i)- pref
statoblast s statablast m4
statocyst s stataicist f2
statocyte s stataicít f2
statolith s statailit f2
steapsin s stéipsin f2
stearic a stéarach a
stele s stéil f2 (pl -eanna)
stem s gas m1
sten(o)- pref steinea-, steini-, cúng- pref
stenohaline a steineahalach a
stenothermic a cúngtheasach a
sterile a (barren, unfruitful) aimrid a
sterile a (free from micro-organisms) steiriúil a
sterile techniques teicníochtaí fpl steiriúla
sterilization s (making barren) aimridiú m (gs -dithe)
sterilization s (freeing from micro-organisms) steiriliú m (gs -lithe), steiriliúchán m1
sterilize v (make barren) aimridigh v
sterilize v (free from micro-organisms) steiriligh v
sterilizer s steirileoir m3
sternum s steirneam m1
steroid s stéaróideach m1
sterol s stéaról m1
stigma s stiogma m4
stilt root (= buttress root, prop root, strut root) fréamh f2 thaca
stimulus s spreagadh m (gs -gtha)
stipe s stíp f2
stipule s stípeog f2
stock s stoc m1
stock grafting (Hort.) stocbheangú m (gs -gaithe)
stolon s stólan m1
stoma s stóma m4
stomach s goile m4
stomatal a stómúil a
stomate a stómata a
stomatic a stómach a
stomatous a stómata a
stomium s stóimiam m4
stone cell cloch-chill f2
storage s stóráil f3
storage cell taisc-chill f2
storage organ taiscorgán m1
strain s (breed) tréithchineál m1
stratification s srathú m (gs -thaithe)
stratify v srathaigh v
stream v (of pseudopodia) sruthaigh v
streptococcus s streipteacocas m1
streptomycin s streiptimícin f2
stretch s (of river) stráice m4
stretch receptor gabhdóir m3 sínte
striated muscle matán m1 stríocach
stridulate v díoscarnaigh v
stridulation s díoscarnach f2
stridulation organ ball m1 díoscarnaí
strip s stiall f2 (pl -acha)
strobilus s strobalas m1
stroma s stróma m4
structure s déanmhas m1, comhdhéanamh m1, struchtúr m1
struggle for survival coimhlint f2 chun marthana
strut root (= buttress root, prop root, stilt root) fréamh f2 thaca
study s staidéar m1
style s stíl f2 (pl -eanna)
styloid s stíolóideach m1
sub- pref fo-, bun- pref
subclavian a fochlabhach a
subcutaneous a fochraicneach a
suberin s súibrin f2
suberization s súibriniú m (gs -nithe)
subhymenium s fohiméiniam m4
sublittoral s fochladach m1
sublittoral a fochladachúil a
sublittoral zone crios m3 fochladachúil
subsoil s fo-ithir f5 (gs -ithreach npl -ithreacha)
substance s substaint f2
substomatal a fostómúil a
substrate s substráit f2, foshraith f2 (pl -eanna)
substratum s bunsraith f2 (pl -eanna)
succession s comharbas m1
successive a comharbasach a
succinic a sucanach a
succulent a súmhar a
succus entericus súlach m1 eintreach, succus entericus
suck v diúl v
sucker s súiteoir m3
suckling s diúlaire m4, ainmhí m4 diúil
suckling mother máthair f dhiúil
sucrase s siúcráis f2
sucrose s siúcrós m1
suctorial feeding súbheathú m (gs -thaithe)
sulphanilamide s sulfainiolaimíd f2
summer a samhrata a
summer aspect dreach m3 samhrata
sun-loving plant planda m4 grianiarrthach
sunstroke s béim f2 ghréine; he got sunstroke bhuail an ghrian é, fuair sé béim ghréine
superior ovary ubhagán m1 uachtarach
support s taca m4, tacaíocht f3
suppurate v brach m3 a dhéanamh
suppuration s brachadh m (gs -chta)
suprapharyngeal a forfharaingeach a
survival of the fittest bua m4 na hoiriúnachta
survivor s marthanóir m3
suspensor cell croch-chill f2
suspensory ligament ballnasc m1 crochta
suture s uaim f3 (pl uamanna)
suture v uam v (pp -tha)
suture line uaimlíne f4 (pl -nte)
swallow v slog v
sward s báinseach f2 (gs -sí)
swarm s (of bees) saithe f4
swarm spore (= zoospore) zóspór m1
sweat s allas m1
sweat gland faireog f2 allais
sweep s (with a pond net) scaob f2 (líontáin)
sweep v scaob v
sweep net líontán m1 scaobtha
swim s snámh m3
swim v snámh v
swim bladder bolg m1 snámha
swimmeret s snámhachán m1
symbiont s siombóiseach m1
symbiosis s siombóis f2
symbiotic a siombóiseach a
symmetrical a siméadrach a
symmetry s siméadracht f3
sympathetic a simpiteach a, comhbhraiteach a
sympathetic system córas m1 simpiteach
sympatric a comhcheantrach a
sympetalous a comhpheitealach a
sympodial a siompóidiach a
synapse s sionapsa m4
synapsis s sionapsais f2
synecology s sinéiceolaíocht f3
synergid s sineirgid f2
syngamy s siongamacht f3
synovial a sionóibhiach a
synovial membrane scannán m1 sionóibhiach
system s córas m1
systematics s sistéamataic f2
systemic a sistéamach a
systole s siostól m1, croí-chrapadh m (gs -ptha)
systolic a siostólach a, croí-chrapthach a

Barr

T

-tactic suff -luadrach a
tactile a tadhlach a
tadpole s torbán m1
tag v lipéad v
tagged a lipéadta a
tagged molecule móilín m4 lipéadta
tail s eireaball m1
talon s gríobh f2 (gs -íbhe npl -a gpl gríobh)
tangential a tadhlaíoch a
tangential longitudinal section fadghearradh m tadhlaíoch
tannic a tainneach a
tannin s tainnin f2
tapetum s taipéit f2
tapeworm s péist f2 ribíneach
taproot s socfhréamh f2 (pl -acha)
tarsal s tarsach m1
tarsal a tarsach a
tarsier s tarsaire m4
tarsus s tarsas m1
taste s blas m1
taste bud blaslóg f2
taxidermist s seitheadóir m3
taxis s luadar m1
-taxis suff -luadar m1
tax(o)- pref tacsa(i)- pref
taxology s taicseolaíocht f3
taxon s tacsón m1
taxonomic a tacsanomaíoch a
taxonomy s tacsanomaíocht f3
technique s teicníocht f3
tectum s teicteam m1
tele- pref teilea-, teili- pref
telocentric a teiliceintreach a
telophase s teileapas m4
telson s teilsean m1
template s (= templet) teimpléad m1
templet s (= template) teimpléad m1
temporalis muscle matán m1 uisinne
tendon s teannán m1
tendril s teannóg f2
tensility s teanntacht f2
tentacle s braiteog f2
tepal s caisirnín m4, teipeal m1
terete a fadchruinn a
terminal s teirminéal m1
terminal a teirminéalach a
terpene s teirpéin f2
terrain s tír-raon m1 (pl -ta)
terramycin s tearraimícin f2
terricolous a talamhiarrthach a
territory s limistéar m1
test s tástáil f3 (gs -ála)
testa s síolchóta m4
testis s uirí f4 (pl -ocha)
testosterone s téististéarón m1
tetanus s teiteanas m1
tetra- pref teitrea-, teitri- pref
tetrachloride s teitreaclóiríd f2
tetrad s teitread m1
tetraploid s teitreaplóideach m1
tetraploid a teitreaplóideach a
tetraploidy s teitreaplóideacht f3
tetraspore s teitreaspór m1
tetrose s teatrós m1
tetroxide s teatrocsaíd f2
thalamus s talamas m1
thall(o)- pref talla(i)- pref
thallophyte s tallaifít f2
thallophytic a tallaifíteach a
thallus s tallas m1
thebaine s téibín m4
theory s teoiric f2
theory of evolution teoiric f2 na héabhlóide
-thermic suff -t(h)easach suff
therm(o)- pref teirmea-, teirmi- pref
thermocline s teirmeachlaonas m1
thermophilic a teirmifileach a
thermotaxis s teirmealuadar m1
thiamine s tiaimín m4
thiamine pyrophosphate pireafosfáit f2 tiaimín
thicken v tiubhaigh v
thickening s tiúchan f3
thick-walled cell cill f2 tiúbhalla
thigh s leis f2 (pl leasracha)
thighbone s (= femur) cnámh f2 na leise
thin-walled cell cill f2 chaolbhalla
thoracic a tóracsach a
thoracic vertebrae veirteabraí mpl tóracsacha
thorax s tóracs m4
thorn s dealg f2
thread cell cill f2 shnáitheach
threadworm s (= pinworm) snáthphéist f2 (pl -eanna)
threonine s tréóinín m4
thrombin s troimbin f2
thromb(o)- pref tromba(i)- pref
thrombocyte s trombaicít f2
thrombokinase s trombaicionáis f2
thromboplastin s trombaplaistín f2
thrum-eyed a tamhansúileach a
thymine s tímín m4
thym(o)- pref tímea-, tími- pref
thymonucleic a tímeanúicléasach a
thymus s tímeas m1
thymus gland faireog f2 thímis
thyr(o)- pref tírea-, tíri- pref
thyroid s tíoróideach m1
thyroid a tíoróideach a
thyroid gland faireog f2 thíoróideach
thyroid-stimulating hormone (TSH) hormón m1 tíoróidspreagthach
thyroxine s tíorocsaín m4
tibia s tibia f4
tibiotarsal a tibeatarsach a
tibiotarsus s tibeatarsas m1
tick s sceartán m1
tidal air aerthuile f4
tide s taoide f4
tiglion s tígleon m1
tiller s athghas m1
tissue s fíochán m1
tissue culture saothrúchán m1 fíocháin, saothrán m1 fíocháin
tissue fluid sreabhán m1 fíochánach
toad s buaf f2
toadstool s beacán m1 bearaigh
toco- pref tóca(i)- pref
tocopherol s tócaifearól m1
tolerance s fulaingt f (gs -gthe)
tone s (tension) teannas m1, tónas m1
tone s (of sound, colour) ton m1
tongue s teanga m4
tongue roll rolladh m teanga
tono- pref tóna(i)- pref
tonoplast s tónaplast m4
tonsil s céislín m4
tonus s tónas m1
tooth s fiacail f2 (pl -cla)
top(o)- pref topa(i)- pref
topographical a topagrafach a
topography s topagrafaíocht f3
torus s tóras m1
touch sensor braiteoir m3 tadhaill
toxin s tocsain f2
trace s rian m1 (pl -ta)
trace elements riandúile fpl
tracer s rianaire m4
trachea s traicé f4
tracheal a traicéach a
tracheal tube feadán m1 traicéach
tracheid s traicéid f2
trache(o)- pref traicéa-, traicéi- pref
tracheole s traicéín m4
tracheophyte s traicéifít f2
trait s tréith f2 (pl -e)
trans- pref tras- pref
transaminase s trasaimíonáis f2
transduction s trasduchtú m (gs -taithe)
transect s traschrios m3 (pl -anna)
transfer s aistriú m (gs -rithe)
transfer v aistrigh v
transferase s trasfaráis f2
transfer RNA (t-RNA) RNA-aistreoir m3
transform v claochlaigh v
transformation s claochlú m (gs -laithe)
translocation s trasghluaiseacht f3
transparency s (picture, etc.) tréshoilseán m1
transpiration s trasghalú m (gs -laithe), trasghalúchán m1
transpiration stream sruth m3 trasghalúcháin
transplantation s trasphlandú m (gs -datihe), athphlandú m
transport s iompar m1
transport system córas m1 iompair
transverse section trasghearradh m (gs -rrtha)
transverse walls trasbhallaí mpl
trauma s tráma m4
treat v (Ch.;Husb.;Med.;Vet.) cóireáil v (pres -álann pp -te vn cóireáil)
treatment s (Ch.;Husb.;Med.;Vet.) cóireáil f3
tree layer crannchiseal m1
trematode s treimeatóid f2
trematode a treimeatóideach a
trend s treocht f3
tri- pref trí- pref
tricarboxylic a trícharbocsaileach a
triceps s tríchéips f2
trichinosis s tricíonóis f2
tricuspid s tríchuspach m1
tricuspid a tríchuspach a
tricuspid valve comhla f4 thríchuspach
triglyceride s tríghlicríd f2
triphosphate s trífhosfáit f2
triphosphopyridine nucleotide núicléitíd f2 trífhosfaipiridín
tripinnate a tríchleiteach a
tripl(o)- pref triplea-, tripli- pref
triploblastic a tripleablastach a
triploid s trioplóideach m1
triploid a trioplóideach a
triploidy s trioplóideacht f3
t-RNA (= transfer RNA) RNA-aistreoir m3, t-RNA
trochanter s trócantar m1
trophoblast s trófablast m4
tropism s trópacht f3
true leg fíorchos f2
truffle s strufal m1
trypanosome s tripineasóm m1
trypsin s tripsin f2
trypsinogen s tripsinigin f2
tryptophan s tripteafan m1
TSH (= thyroid-stimulating hormone) hormón m1 tíoróidspreagthach, TSH
tube s feadán m1
tube-foot s tiúbchos f2
tube-foot a tiúbchosach a
tuber s tiúbar m1
tuberous a tiúbrach a
tubule s fidín m4
turbellarian s turballáiriach m1
turbellarian a turballáiriach a
turgor s turgar m1
twig s craobhóg f2
twin s leathchúpla m4
twins spl cúpla m4
tympanic a tiompánach a
tympanic membrane scannán m1 tiompánach
tyndallising s tiondalú m (gs -laithe)
type s tíopa m4
type v (of blood sample) tíopáil v (pres -álann pp -áilte vn tíopáil)
type locality áitreabh m1 an tíopa
type specimen s eiseamal m1
typhlosole s tífleasól m1
typhoid s tíofóideach m1
typhoid a tíofóideach a
typhus s tífeas m1
typical a tíopúil a
typical organism orgánach m1 tíopúil
tyr(o)- pref tirea-, tiri- pref
tyrosinase s tirisíonáis f2
tyrosine s tirisín m4

Barr

U

ubiquitous a uileláithreach a
ubiquity s uileláithreacht f3
ulna s ulna m4
ulnar a ulnach a
ultracentrifuge s ultralártheifneoir m3
umbel s umbal m1
umbilical cord srincne f4
underlying unity bunaontas m1
unguligrade a iongashiúlach a
uni- pref aon- pref
unicellular a aoncheallach a
unicellular organism orgánach m1 aoncheallach
unilocular a aonlocalach a
uninucleate a aon-núicléatach a
unipolar a aonpholach a
unisexual a aonghnéasach a
uracil s úraicil f2
urea s úiré f4
urea cycle timthriall m3 úiré
urease s úiréáis f2
ure(o)- pref úiréa-, úiréi- pref
ureotelic a úiréitéileach a
ureter s úiréadar m1
urethra s úiréadra m4
uric a úrach a
uric acid aigéad m1 úrach
urinary bladder fuaillámhnán m1
urine s fual m1
uriniferous tubule fidín m4 fualach
urogenital a úraiginitiúil a
uropod s úrapód m1
uterine a útarach a
uterus s broinn f2 (pl -te), útaras m1
utriculus s úitricín m4
uvula s úbhal m1

Barr

V

vaccinate v vacsaínigh v
vaccination s vacsaíniú m (gs -nithe)
vaccine s vacsaín m4
vacuolated a folúisíneach a
vacuole s folúisín m4
vagina s faighean f2 (pl faighneacha)
valine s vailín m4
valve s comhla f4
vane s (of feather) lián m1
variation s éagsúlacht f3, éagsúlú m (gs -laithe)
variegate v breachnaigh v
variegated a breachtach a
variegation s breachnú m (gs -naithe)
variety s éagsúlacht f3, iolarthacht f3
variety s (of species) cineál m1 (pl -acha)
vary v éagsúlaigh v
vascular a soithíoch a
vascular bundle beart m1 soithíoch
vascularise v soithíochaigh v
vascular plant planda m4 soithíoch
vascular system córas m1 soithíoch
vascular tissue fíochán m1 soithíoch
vasoconstriction s soitheach-chrapadh m (gs -ptha)
vasoconstrictor a soitheach-chrapthach a
vasodilation s soitheachleathadh m (gs -leata)
vector s veicteoir m3
vegetable s (Cu.) glasra m4
vegetable a plandúil a
vegetal a cothaitheach a
vegetal pole an pol m1 cothaitheach
vegetation s fásra m4
vegetation mosaic mósáic f2 fhásra
vegetative a fásúil a
vegetative propagation iomadú m fásúil
vein s féith f2 (pl -theacha)
velamen s fialamán m1
vena cava vena cava m4 (pl venae cavae)
vena cava inferior vena cava m4 íochtarach
vena cava superior vena cava m4 uachtarach
venation s féithreach m1
venous a féitheach a
venter s tarr m1
ventilate v aeráil v (pres -álann pp-te vn aeráil)
ventral a tarrach a, tairr gs as a
ventral aorta aorta m4 tairr
ventral blood vessel fuileadán m1 tairr
ventricle s méadailín m4
ventricular a méadailíneach a
venule s féitheoigín m4
vernalize v earrachaigh v
vernalization s earrachú m (gs -chaithe)
vernation s filleachar m1
vertebra s veirteabra m4
vertebral a veirteabrach a
vertebral column colún m1 veirteabrach
vertebrate s veirteabrach m1
vertical section gearradh m ceartingearach
vesicle s saicín m4
vessel s soitheach m1 (pl -thí)
vestigial a iarmharach a
vestigial organ ball m1 iarmharach
viable a inmharthana a
vibrissa s vibreas m1
villus s villeas m1
virgate a fleascach a
virology s víreolaíocht f3
virus s víreas m1
virus particles cáithníní mpl víreasacha
visceral cleft scoilt f2 an ionathair
vision s amharc m1
visual purple purpal m1 amhairc
vital a beo- pref, beath- pref
vital force beathfhórsa m4
vitalism s beathúlachas m1
vital staining beoruaimniú m (gs -nithe)
vitamin s vitimín m4
vitamin B complex coimpléasc m1 vitimín B
vitelline a buíocánach a
vitreous a gloiní a
vitreous humour lionn m3 gloiní
vivarium s míoladán m1
viviparous a beobhreitheach a
vocal cord téad f2 an ghutha
vole s vól m1
voluntary muscle matán m1 deonach
 

Barr

W

wandering cell cill f2 seachráin
warmblooded animal (= homoiothermic animal) ainmhí m4 aonteasach
warning coloration dathú m rabhaidh
waste s (transported by blood in body) fuíoll m1
waste land talamh m1 tréigthe
waste substances fuíollsubstaintí fpl
water s uisce m4 (in soil etc.)
water culture saothrúchán m1 uisce, saothrán m1 uisce
waterproof a uiscedhíonach a
water-repellent a uiscedhiúltach a
water table uiscechlár m1
watertight a uisce-obach a
water vascular system córas m1 soithíoch uisce
wave form tonnchruth m3
wave front tonnbhráid f2 (gs -bhrád pl -bhráide)
web s eangach f2
weedkiller s fiailicíd f2
white blood cell fuilchill f2 bhán
white blood corpuscle fuilchoirpín m4 bán
white matter bánábhar m1
whole mount lánghléasadh m (gs -sta)
wildlife s fiadhúlra m4
wild type tíopa m4 fiáin
wilt v sleabhac v
wilting s sleabhcadh m (gs -ctha)
windpipe s píobán ml garbh
wind-pollinated flower bláth m3 gaothphailnithe
wind-pollinated plant planda m4 gaothphailnithe
wing s sciathán m1
winged a sciathánach a
winged fruit toradh m1 sciathánach
wither v feoigh v
Wolffian duct ducht m3 Wolff
womb s broinn f2 (pl -te)
wood s (material) adhmad m1
wood s (vegetation) coill f2 (pl -te)
woodland s coillearnach f2
woody a adhmadach a
woody plant planda m4 adhmadach
worm s péist f2 (pl -eanna)
wormery s piastlann f2
wrist cord corda m4 rosta

Barr

X

xanthophyll s xantaifill f2
X-chromosome s X-chrómasóm m1
xer(o)- pref xéirea-, xéiri- pref
xeromorphy s xéireamorfacht f3
xerophilic a (= xerophilous) xéirifileach a
xerophilous a (= xerophilic) xéirifileach a
xerophthalmia s xéaroftailme f4
xerophyte s xéirifít f2
xerosere s xéiriséir f2
x-radiation s x-radaíocht f3
xylem s xiléim f2
xyl(o)- pref xilea-, xili- pref
xylose s xiolós m1
xylulose s xiolalós m1
xylulose-5-phosphate xiolalós-5-fosfáit f2

Barr

Y

Y-chromosome s Y-chrómasóm m1
yeast s giosta m4
yellow iris (Bot.) feileastram m1
yield s táirgeacht f3
-yl suff -il f2
yoghurt s iógart m1
yolk s buíocán m1
yolk plug stopallán m1 buíocáin
yolk sac sac m1 an bhuíocáin
young spl (of animals) óga mpl
young plant plandóg f2

Barr

Z

zonation s criosracht f3
zone s crios m3 (pl -anna)
zoo- pref zó- pref
zoology s zó-eolaíocht f3
zooplankton s zóplanctón m1
zoosporangium s zóspóragán m1
zoospore s zóspór m1
zygospore s sigeaspór m1
zygote s siogót m1
zymase s síomáis f2